Ochrana ovzdušia

Hlavné mesto v oblasti ochrany ovzdušia vydáva najmä súhlasy na povoľovanie stavieb a uvedenie do prevádzky malých zdrojov znečisťovania ovzdušia napr. tepelné a technologické zdroje a vyrubuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia.


Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

 1. technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW,
 2. ostatný technologický celok,  plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom.

Osobitný predpis:  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.


Kompetencie hlavného mesta pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia:

I.  podľa § 27 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov:

 • podieľať sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu a prijaté opatrenia zahŕňa v územnom plánovaní,
 • kontrolovať  dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
 • vydávať súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f),
 • uložiť prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
 • ukladať  prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
 • môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
 • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
 • určovať rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
 • nariadiť zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f),
 • môže určiť v súhlasoch podmienky prevádzkovania malých zdrojov,
 • informovať o smogovej situácii,
 • môže všeobecne záväzným nariadením zriadiť, vymedziť alebo zrušiť nízkoemisnú zónu,
 • povoľovať na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla dočasný vjazd a trvalý vjazd cestných motorových vozidiel do nízkoemisnej zóny,
 • oznámiť ministerstvu zriadenie, vymedzenie a zrušenie nízkoemisnej zóny.

A)  Súhlas k malému zdroju znečisťovania ovzdušia podlieha  stavebnému konaniu a kolaudačnému konaniu  - vydávanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) a c) podľa zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, je záväzným stanoviskom v stavebnom a kolaudačnom konaní. 
 • súhlas na povolenie (zmenu, dodatočné povolenie ) stavby malého zdroja znečisťovania
 • súhlas na povolenie užívať stavbu (na zmenu užívania stavby)  malého zdroja znečisťovania
 • súhlas na  dodatočné povolenie stavby/užívanie stavby malého zdroja znečisťovania
Pre vydanie súhlasu je potrebné predložiť:
B) Súhlas k malému zdroju znečisťovania ovzdušia ak povolenie nepodlieha stavebnému a kolaudačnému konaniu  - vydávanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  v znení neskorších predpisov  na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu

Pre vydanie súhlasu je potrebné predložiť
Správny poplatok:
 • Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu - 10 eur.

II. podľa zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

 • vydať rozhodnutie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia,
 • ukladať prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania pokuty.

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia (fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba) má povinnosť oznámiť každoročne do 15. februára v súlade so zákonom o poplatkoch 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy všetky údaje potrebné pre určenie výšky poplatku. Zmeny v povinnostiach prevádzkovateľov pri oznamovaní údajov, resp. platení poplatku sú definované vo  VZN č. 4/2013 v znení VZN č. 1/2016  hlavného mesta SR Bratislavy.  

 • Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013
 • Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2016
 • Formuláre
 • Tlačivá