Ochrana prírody a krajiny

Ochranou prírody a krajiny sa v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov takých zásahov. Ochranou prírody sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy.

Stupne ochrany

Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa v zmysle zákona ustanovuje 5 stupňov ochrany:

 • Prvý stupeň ochrany platí na celom území SR mimo chránených území a ich ochranných pásiem, v ktorých platí 2. až 5. st. ochrany.
 • V územiach s druhým stupňom ochrany je zakázaný vjazd a státie s motorovým vozidlom alebo záprahovým vozidlom a s bicyklom.
 • V územiach s tretím stupňom ochrany je zakázané vykonávať činnosti z 2. st. ochrany, pohybovať sa mimo označeného turistického alebo náučného chodníka, táboriť, stanovať, jazdiť na koni, lyžovať, vykonávať horolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity a zbierať rastliny vrátane ich plodov.
 • V územiach so štvrtým stupňom ochrany je zakázané vykonávať činnosti z 3. st. ochrany, ťažiť drevnú hmotu holorubným spôsobom, umiestniť reklamné, informačné, alebo propagačné zariadenie, aplikovať chemické látky a hnojivá, rozorávať trávnaté porasty, oplocovať pozemok, zbierať nerasty a skameneliny či voľne pustiť psa.
 • V územiach s piatym stupňom ochrany je zakázané vykonávať činnosti zo 4. st. ochrany, zasahovať do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, stavať lesnú cestu, alebo zvažnicu, rušiť pokoj a ticho, chytať, loviť alebo usmrtiť živočícha.

Kategórie chránených území

Chránené územia možno vyhlásiť v týchto kategóriách:

 • chránená krajinná oblasť (CHKO)
 • chránený areál (CHA)
 • prírodná rezervácia (PR), resp. národná prírodná rezervácia (NPR)
 • prírodná pamiatka (PP), resp. národná prírodná pamiatka (NPP)
 • chránený krajinný prvok (CHKP)
 • chránené vtáčie územia (CHVÚ) - súčasť NATURA 2000 Európskej sústavy chránených území
 • územia európskeho významu (ÚEV) - súčasť NATURA 2000 Európskej sústavy chránených území

Chránené územia v Bratislave

V Bratislave sa nachádzajú tieto chránené územia:

Veľkoplošne chránené územia - Chránené krajinné oblasti: CHKO Malé Karpaty a CHKO Dunajské luhy.

Maloplošné chránené územia na území Bratislavy zastupujú nasledovne:

 • Chránené areály: CHA Bajdel, CHA Devínske alúvium Moravy, CHA Hrabiny, CHA Poľovnícky les, CHA Bôrik, CHA Borovicový lesík, CHA Zeleň pri vodárni, CHA Chorvátske rameno, CHA Jarovská bažantnica, CHA Lesné diely, CHA Horský park, CHA Sihoť, CHA Pečniansky les CHA Soví les;
 • Prírodné rezervácie: PR Fialková dolina, PR Gajc, PR Kopačský ostrov, PR Topoľové hony, PR Dunajské ostrovy, PR Starý háj, PR Ostrovné lúčky, PR Štokeravská vápenka, PR Slovanský ostrov;
 • Národná prírodná rezervácia: NPR Devínska Kobyla;
 • Prírodné pamiatky: PP Rosslerov lom, PP Devínska lesostep, PP Pánsky diel;
 • Národná prírodná pamiatka: NPP Devínska hradná skala;
 • Chránený krajinný prvok: CHKP Vápenický potok;
 • Chránené vtáčie územia: Sysľovské polia, Dunajské luhy, Záhorské Pomoravie a Malé Karpaty;
 • Územia európskeho významu: Devínske jazero, Rieka Morava, Devínske lúky, Devínske alúvium Moravy, Vydrica, Homolské Karpaty, Devínska Kobyla, Bratislavské luhy, Biskupické luhy, Ostrovné lúčky, Hrušov;
 • Ramsarské lokality: Alúvium Moravy a Dunajské luhy.


Vzhľadom k zvýšenému záujmu fyzických a právnických osôb, ako aj pre zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta Bratislava zverejňuje mesto Bratislava v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave lepšie grafické (mapové) zobrazenie chránených území v reálnom priestore so základnou informáciou o kategórii a stupni ochrany v aplikácií GoogleEarth. Pre zobrazenie nižšie uvedených súborov (mchu ba 2014/vchu ba 2014) je nutné mať nainštalovanú aplikáciu GoogleEarth.