Odmeňovanie

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu určuje Ing. arch. Matúšovi Vallovi, primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat v sume 6 707,- Eur.

V súlade s ust. § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zverejňuje výšku platu, ktorá patrí

  • Ing. Tatiane Kratochvílovej za výkon funkcie prvej námestníčky primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo výške 4 234,- Eur
  • Mgr. Lenke Antalovej Plavuchovej za výkon funkcie námestníčky primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo výške 4 234,- Eur
  • Mgr. Zdenke Zaťovičovej za výkon funkcie námestníčky primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo výške 4 234,- Eur

a ktorá je stanovená v Poriadku odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2018 zo dňa 19.12.2018

  • V znení vyššie uvedeného uznesenia sú odmeny poslancov mestského zastupiteľstva verejne dostupné TU.