Odstraňovanie vrakov

Odstraňovanie vozidiel na určené parkovisko pre hlavné mesto zabezpečuje spoločnosť

 • P + K s.r.o., Vajnorská 89, 831 04 Bratislava, tel. +421 244 460 089, e-mail: [email protected].

Povinnosti držiteľa vozidla

podľa § 67 zákona č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú:

 1. zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a
 2. umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

Nesplnenie povinností držiteľa vozidla

Za nesplnenie povinnosti podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch môže byť vlastníkovi vozidla uložená pokuta do výšky 1 500 eur .

Ak si držiteľ vozidla uvedené povinnosti nesplní a jeho vozidlo: 

 • poškodzuje životné prostredie, tak magistrát alebo príslušný miestny úrad (podľa toho komu patrí verejné priestranstvo alebo cesta, na ktorej je vozidlo odstavené), bezodkladne odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko,
 • ohrozuje životné prostredie  alebo narušuje estetický vzhľad územia hlavného mesta, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, tak  magistrát alebo príslušný miestny úrad vyzve držiteľa takéhoto vozidla aby do 60 dní vozidlo z verejného priestranstva odstránil sám. Ak po uplynutí 60 dní
  od výzvy
  držiteľ vozidla nevykoná nápravu, magistrát alebo príslušná mestská časť zabezpečí odstránenie a následne umiestnenie takéhoto vozidla
  na určené parkovisko oprávnenej spoločnosti. 

Náklady spojené s odstránením vozidla na určené parkovisko je, podľa zákona o odpadoch, povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla. 

Ak si potom do jedného mesiaca držiteľ/vlastník neprevezme svoje vozidlo z určeného parkoviska,  príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, bezodkladne
po uplynutí tejto lehoty, začne konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát.

Nahlasovanie dlhodobo odstavených vozidiel, ktoré poškodzujú, ohrozujú životné prostredie alebo narúšajú estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny 

Vozidlá je možno nahlásiť cez www. odpazprestarostu.sk alebo priamo na oddelenie životného prostredia na e-mail [email protected],

V hlásení sa uvedie typ vozidla, evidenčné číslo (ak je na vozidle) farba, presné miesto odstavenia (adresa, označenie na mape) a priloží sa min. 1 fotografia vozidla. 

Kontakty


Odstraňovanie vozidiel na určené parkovisko pre hlavné mesto zabezpečuje spoločnosť

P + K, s.r.o.
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
+421 2 44 460 089
[email protected].


Odovzdať staré vozidlo je jeho držiteľ/vlastník povinný odovzdať buď do zariadenia na zber starých vozidiel alebo priamo do autorizovaného zariadenia na spracovanie starých vozidiel napr.:

P + K, s.r.o.
Vajnorská 89
Bratislava
+421 2 444 600 89

CSOKO spol. s r.o.
Pšeničná 8B
Bratislava
+421 903 208 523

WIP AUTOVRAKOVISKO s.r.o.
Galvaniho č.12
Bratislava
+421 904 801 639

PROMAUTO s.r.o.
Galvaniho 12
Bratislava
+421 903 445 428