Odťahovanie vozidiel

Zabezpečenie výkonu rozhodovania o odstránení vozidiel uložil správca komunikácií Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy. Vyhľadávač odtiahnutých motorových vozidiel sa týka motorových vozidiel, ktoré boli odtiahnuté z dôvodov porušenia príslušných ustanovení zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V zmysle  zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke (ďalej  zák. č. 8/2009 Z.z.):

  1. odstráni vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky na náklady jeho prevádzkovateľa, ak to neurobí ten, kto prekážku spôsobil
  2. môže odstrániť vozidlo, stojace  na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je:
  • na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky
  • na vyhradenom parkovisku, ak také parkovisko nie je preň určené
  • bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu, alebo bez názvu a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky
  • na mieste, kde je to zakázané ustanovením § 25 ods. 1 zák. č 8/2009 Z. z.


Prevádzkovateľ: Mestský parkovací systém, s.r.o. Sídlo: Primaciálne námestie 1, 811 01   Bratislava
 
Stanovisko odťahovej služby: Technická 6, Bratislava-Trnávka (na tomto mieste bude zriadené aj stanovisko Mestskej polície na uhradenie pokuty za odťah). Dostupnosť MHD: linka č. 58 (cez pracovné dni v špičke) priamo pred vstupom; 63, 65, 96 (na Galvaniho ulici)
 
Prevádzková doba:  nepretržitá 7 dní v týždni, 24 hodín denne, auto si bude možné vyzdvihnúť kedykoľvek 
 
Cena za odťah: 130,- Eur s DPH, možnosť úhrady priamo na stanovisku odťahovej služby v hotovosti alebo kartou
 
Kontakt:  +421 2 22 11 11 55, [email protected], www.mepasys.sk 

Spôsob a podmienky vydávania odtiahnutých vozidiel

Odtiahnuté vozidlo bude vydané po poučení preberajúceho o spáchaní priestupku a prejednaní priestupku v zmysle platnej právnej normy. Následne po preverení vlastníckeho vzťahu k odtiahnutému vozidlu a po podpísaní protokolu o vydaní vozidla preberajúcim, bude odtiahnuté vozidlo vydané príslušníkom mestskej polície preberajúcemu.