Orezy, výruby a výsadba drevín v správe mesta


Stratégia ochrany mestskej zelene


Identifikácia faktorov ohrozujúcich zeleň


Ochrana existujúcich drevín

Účinná ochrana musí vychádzať zo správne určených príčin poškodenia a úhynu drevín. Môže ísť o nesprávne založenie výsadby, exponovať lokality, poškodzovanie zvieratami, vandalizmom, zasoľovaním, autami, existenciu technických sietí v ich blízkosti, či zásahy do koreňovej zóny či nevhodné orezy. Na základe zberu dát a dostatočného množstva relevantných údajov mesto tvorí stratégiu ochrany mestskej zelene.

S postupujúcim zahusťovaním mesta sa zvyšuje dôležitosť zelene a teda ochrany tej, ktorú už máme. Bratislava čelí v tomto období úbytku veľkých stromov predovšetkým v alejách, a to  z dôvodu havarijných stavov a nezlučiteľnosti s dopadmi nového rozvoja. Ide o prirodzený proces, úbytok by však nemal byť vyšší ako prírastok. Stromy je potrebné nahrádzať, no samotná výsadba mesto neozdraví – lebo vyrovnaná zelená infraštruktúra musí obsahovať dreviny rôzneho veku. V súčinnosti s opatreniami na využívanie dažďovej vody postupne aplikujeme vodozádržné opatrenia a distribučné prvky pre zavlažovanie zelene. So starostlivosťou o zeleň súvisí aj potreba monitorovania jej životnosti s cieľom zabezpečiť zeleni čím dlhší život.


Budovanie priestorov pre korene


Starostlivosť o zeleň

Hlavným problémom mestskej zelene je úbytok priestoru pre koreňový systém drevín. Pôvodne sa dreviny vysádzali po ukončení výstavby a zriadení plynovej, vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. Dnes požiadavky na infraštruktúru stále rastú a závislosť na digitálnych technológiách má dopad aj na zeleň. Trasovanie telekomunikačných a optických káblov je realizované v zeleni, preto sa stromy stali neželanou prekážkou. Pre budúce dreviny to znamená nielen sústreďovať technické siete do spoločných kolektorov, ale priestor pre korene cielene projektovať a vytvárať.

Problémové sú napríklad cestné aleje, ktoré sú síce súčasťou mestskej zelene, ale ich údržba je agendou cestného správneho orgánu. Ďalším problémom sú v súčasnosti aj nezrovnalosti v starostlivosti o verejnú zeleň, a to nielen v prípade verejných priestranstiev v súkromnom vlastníctve, ale aj v kompetencii mesta či mestských častí. Cieľom mesta je systematickosť, kontinuálnosť a odbornosť údržby zelene v Bratislave, či už ide o mestskú alebo cestnú zeleň. Mesto aktuálne pripravuje aj pasportizáciu zelene, ktorá napomôže k celkovému prehľadu o drevinách v meste. V súčasnosti vieme len povedať, že na pozemkoch hlavného mesta sa nachádzajú státisíce stromov.