Bratislavská integrovaná doprava

Obchodná spoločnosť

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. bola založená 30. júna 2005 s cieľom integrovať dopravné služby v bratislavskom regióne. Podľa spoločenskej zmluvy je jej 65-percentným vlastníkom Bratislavský samosprávny kraj a 35-percentným vlastníkom Hlavné mesto SR Bratislava. V roku 2009 zmenila svoju právnu formu zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Jej základné imanie je vo výške 33 195 €.

Spoločnosť zabezpečuje úlohy a úkony pri realizácii projektu integrovanej dopravy na základe zmluvných vzťahov s objednávateľmi dopravy - hl. mestom SR Bratislavou, Bratislavským samosprávnym krajom a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako aj s rozhodujúcimi dopravcami v regióne – Dopravným podnikom Bratislava, Slovak Lines, Železničnou spoločnosťou Slovensko. Do projektu sa postupne budú môcť pripojiť aj ďalšie dopravné spoločnosti.

Od spustenia integrovanej dopravy má spoločnosť na starosti aj koordináciu dopravnej obslužnosti tak, aby sa zachovávali

Hlavnými úlohami Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s., sú:

 • koordinácia činností, vedúcich k vytvoreniu plnohodnotného integrovaného dopravného systému z hľadiska ekonomického, technologického a organizačného,
 • vypracovanie návrhu dopravných a prepravných výkonov jednotlivých druhov dopráv zabezpečujúcich dopravnú obsluhu obsluhovaného území,
 • vypracovanie podkladov pre koordináciu liniek a spojov jednotlivých druhov dopráv,
 • vypracovanie dopravných štandardov a kritérií pre posudzovanie dopravy,
 • vypracovanie rámcových plánov ponuky a produkcie prevádzkových výkonov,
 • koordinácia spoločnej tarify a podmienok pre prepravu,
 • vypracovanie koncepcií pre marketing, reklamu, prácu s verejnosťou a informovanosť cestujúcich,
 • vykonávanie prieskumov kvality, výkonov a hospodárnosti prepravy,
 • realizácia deľby tržieb z cestovného medzi dopravcov,
 • kontrola ekonomických ukazovateľov v nákladovej položke integrovaných dopravcov,
 • vypracovanie podkladov na verejné súťaže pre objednávateľov,
 • zastupovanie objednávateľov dopravy pri koordinácii so zahraničnými systémami integrovanej dopravy.

Bratislavská integrovaná doprava, a.s. úzko spolupracuje s integrátormi verejnej dopravy z Českej republiky - od roku 2006 je členom České asociáce organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD). Najužšie kontakty má so spoločnosťou KORDIS JMK, spol. s r. o., ktorá riadi integrovaný dopravný systém v Juhomoravskom kraji a so spoločnosťou Koordinátor ODIS s.r.o., ktorá riadi Integrovaný dopravný systém v Moravskoslezkom kraji.

V blízkej budúcnosti má záujem rozvíjať spoluprácu v rámci cezhraničnej spolupráce susedných dunajských regiónov v rámci Centrope - predovšetkým s rakúskym Verkehrsverbund Ost-Region (VOR).


Vedenie

Vedenie


Kontaktné údaje

Bratislavská integrovaná doprava
Jašíkova 2
821 03 Bratislava

+ 421 248 291 680

http://www.bid.sk

http://www.facebook.com/BratislavskaIntegrovanaDoprava

[email protected]

Komentáre