Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia

Nezisková organizácia

Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave SRBB, nezisková organizácia (SRBB, n.o.), vznikla v júni roku 2004 ako spoločný projekt Hlavného mesta SR Bratislavy a ČSOB, a.s.Spoločnosť deklarovala pri svojom vzniku, že výstavba nájomných bytov nebude klásť nároky na mestský rozpočet. Financovanie výstavby nájomných bytov sa uskutoční zo štátnych dotácií, úverových zdrojov a z prostriedkov získaných predajom bytov do osobného vlastníctva (vlastné zdroje).

Zrealizované projekty

  • Stavba Bytového domu na Osuského ulici v Bratislave – Petržalke (2008-2010) - 64 bytov, 4 nebytové priestory
  • Stavba Bytového domu na Osuského ulici v Bratislave – Petržalke (2008-2010)

60 bytov, priestory pre občiansku vybavenosť na 1.NP a 44 podzemných státí pre motorové vozidlá. Garážové státia sú predané v počte 25 ks, nepredané garážové státia spoločnosť prenajíma.

Ďalšie projekty

SRBB, n.o. oslovila v roku 2011 starostov mestských častí v Bratislave, aby ponúkli vhodné pozemky na výstavbu nájomného bytového domu s tým, že spoločnosť prefinancuje projektovú prípravu, inžiniersku činnosť a výstavbu. Mestská časť by disponovala 50% z počtu bytov. Záujem prejavili mestské časti Vrakuňa a Rača. Na základe informácií o možnosti stavať na pozemkoch v správe mestskej časti boli vypracované štúdie nájomných bytových domov na križovaní ulíc Vážska a Žitavská v mestskej časti Vrakuňa a v lokalite „Na Pasekách“ v mestskej časti Rača. Štúdie boli predlžené na prerokovanie a následne rozpracované na projekt pre územné konanie.

Nájomný bytový dom Rača je navrhnutý ako 5-podlažný objekt. V 1.PP bude podzemná garáž a na 1. až 4.NP bude 24 bytov. Račianske miestne zastupiteľstvo vo februári 2014 neschválilo spoluprácu mestskej časti so SRBB, n.o. na výstavbe nájomného bytového domu formou prenájmu pozemku, čím zablokovali ďalšie etapy prípravy výstavby. Územné konanie MČ Rača zastavila.

Nájomný bytový dom Vrakuňa je navrhnutý na mieste súčasného nákupného centra Žitava, ktorý je v havarijnom stave a neplní svoju funkciu. Nájomný dom je navrhnutý ako 6-podlažný objekt. V 1.PP bude podzemná garáž, na 1 až 5.NP bude 61 bytov. Vrakunské miestne zastupiteľstvo súhlasilo s výstavbou s podmienkou, aby do realizačného návrhu stavby bola zapracovaná chýbajúca občianska vybavenosť v dotknutom území. Spoločnosť na základe splnomocnenia mestskej časti Vrakuňa vykonáva inžiniersku činnosť a ostatné práce súvisiace s odstránenia stavby, aj činnosti spojené s povolením a realizáciou výstavby nájomného bytového domu.

Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave pracuje na príprave realizácie náhradných bytov pre osoby z reštituovaných domov v Bratislave, ktorým má byť poskytnutá bytová náhrada z bytov vo vlastníctve obce - uznesenie č. 320/2011 bratislavského mestského zastupiteľstva – uzavretá Mandátna zmluva.


Vedenie


Kontaktné údaje

Bratislavská organizácia bývania, n.o.

Záporožská 1165/5, 851 01 Bratislava-Petržalka

IČO: 36 077 780
DIČ: 2021330927

Komentáre