Galéria mesta Bratislavy

Príspevková organizácia

Galéria mesta Bratislavy vznikla v roku 1961 ako samostatná kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky.

Základným poslaním galérie je cieľavedome a systematicky zhromažďovať, odborne spracovávať, ochraňovať, dokumentovať a verejnosti sprístupňovať zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia formou výstav, stálych expozícií, vedecko-výskumnej, vzdelávacej a edičnej činnosti. Galéria mesta Bratislavy systematicky buduje zbierku ako súčasť kultúrneho dedičstva mesta Bratislavy. Dnes spravuje viac ako 35 000 zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú vývoj výtvarného umenia na Slovensku od obdobia gotiky po súčasnosť. Časť zbierky GMB tvoria diela starého stredoeurópskeho umenia.

Galéria mesta Bratislavy plní zodpovednú úlohu aj vo sfére ochrany a starostlivosti o nehnuteľné kultúrne dedičstvo. Budovy Mirbachovho a Pálffyho paláca, v ktorých galéria sídli majú štatút národnej kultúrnej pamiatky.

Galéria mesta Bratislavy v súčasnoti chápe svoju úlohu v ďaleko širšom kontexte, než na aký je verejnosť v prípade takto špecializovaných inštitúcií zvyknutá. Odborný tím galérie hľadá nové cesty, prostredníctvom ktorých môže svoju prácu prepojiť s inými odbormi a tým adresovať význam umenia stále širšiemu publiku. Priestory galérie sa stále viac otvárajú s cieľom vytvoriť dostupné, priateľské, a inšpiratívne prostredie otvorené pre verejnosť, vrátane lokálnych umelcov a umelkýň, miestnych komunít a spoluobčanov so špeciálnymi potrebami.

Galéria mesta Bratislavy programovo vstupuje do mestského verejného priestoru aj prostredníctvom ďalších aktivít smerujúcich k záchrane, správe a realizácii výtvarných diel umiestnených v exteriéri jednotlivých mestských častí Bratislavy. Súčasne ponúka vzdelávací program zameraný na tému verejného priestoru, jeho hodnôt a roly v životoch mestskej spoločnosti.

 

Galerijná pedagogika

Vzdelávacie oddelenie Galérie mesta Bratislavy každoročne pripraví viac ako 200 programov pre deti, mládež, pedagógov, seniorov a rodičov na materskej dovolenke. Súbežne tvorí sprievodné programy k výstavám zamerané na dospelé publikum, ktoré si pestuje  vzťah k vizuálnemu umeniu dlhodobo. Aktuálne vzdelávacie oddelenie pracuje na založení celoročne prístupného vzdelávacieho centra v priestoroch Mirbachovho paláca.

 

Edičná činnosť

Galéria mesta Bratislavy vydáva katalógy k svojim výstavám, monografie umelcov a umelkýň, ktorých diela sú zastúpené v zbierke galérie a publikácie sumarizujúce výsledky vedecko-výskumnej činnosti. Publikácie sú dostupné na predajných miestach galérie a v distribučnej sieti kníhkupectiev ponúkajúcich umeleckú literatúru.Vedenie

Mgr. Katarína Trnovská, ArtD., riaditeľka

e-mail: [email protected]

asistentka riaditeľky: Mgr. Petra Maláková

e-mail: [email protected]

+421 949 000 314


Kontaktné údaje

Galéria mesta Bratislavy
Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava


Mirbachov palác: +421 254 431 556

Pálffyho palác: 02/ 5443 3627

http://www.gmb.sk/

[email protected]

Komentáre