Generálny investor Bratislavy (GIB)

Príspevková organizácia

GIB bol zriadený MsZ hl. m. SR Bratislavy 1. 1. 1991 a  je nástupníckou organizáciou po Výstavbe hlavného mesta Bratislavy (VHMB). Postavenie Generálneho investora Bratislavy v poňatí investičného procesu na území hl. mesta Bratislavy má svoje nezastupiteľné miesto pri výkone investorskej a inžinierskej činnosti. Zo svojej prenesenej zodpovednosti za rozvoj spravovaného územia hl. mestom a MČ Bratislavy kladie GIB hlavný dôraz na zabezpečovanie nasledovných činností:

 • zabezpečenie vstupných podkladov pre začínajúce stavby,
 • majetkovoprávne usporiadanie pozemkov (podklady) stavieb,
 • zabezpečenie prípravy budúcich stavieb,
 • zabezpečenie financovania stavieb,
 • vyhlásenie a organizovanie verejného obstarávania,
 • zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné a stavebné konanie,
 • stanoviská k príprave stavieb iných investorov a MČ Bratislavy,
 • zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby a prác s nimi spojenými,
 • technický dozor realizovaných stavieb,
 • odovzdanie dokončených investícií budúcim užívateľom,
 • zabezpečenie stanovísk k príprave stavieb iných investorov a MČ,
 • zabezpečenie iných činností v rámci výkonu investorsko-inžinierskej činnosti
 • vykonávanie poradenskej a koordinačnej služby pre iných investorov,
 • vyhotovovanie alebo obstarávanie odborných posudkov a expertíz.

V týchto činnostiach prípravy a realizácie stavieb prevažujú hlavne:

 • dopravné a inžinierske stavby - komunikácie na území hlavného mesta,
 • inžinierske siete,
 • výstavba cestných svetelných signalizácií,
 • televízny dohľad križovatiek na území hlavného mesta,
 • rekonštrukcie križovatiek, mostov, diaľničných privádzačov,
 • výstavba nadchodov, obchvatov, chodníkov,
 • cyklistické trasy,
 • sociálne stavby (najmä výstavba nájomných bytov),
 • výstavba polyfunkčných domov, obytných domov a objektov občianskej vybavenosti


Vedenie

Ing. Karol Machánek, riaditeľ, tel.: +421 2 593 567 01, e-mail: [email protected]


Kontaktné údaje

Generálny investor Bratislavy (GIB)
Záporožská 5
851 01 Bratislava 5

+421 259 356 700
fax: +421 259 356 724

http://www.gib.bratislava.sk

[email protected]

IČO:698 393
DIČ:2020840283
Bankové spojenie:Číslo účtu: 5028001171, kód banky: 0900 SLSP, a.s.

Komentáre