Mestská knižnica

Príspevková organizácia

Mestská knižnica v Bratislave je verejná knižnica s regionálnou pôsobnosťou pre Hlavné mesto SR Bratislavu. Bola založená 1. októbra 1900 a patrí medzi najstaršie knižnice na Slovensku. Jej účelom je prispievať k informovanosti, vzdelanosti, funkčnej gramotnosti, konkurencieschopnosti, zodpovednému aktívnemu občianstvu, sebarealizácii a k zvyšovaniu kvality života obyvateľov mesta.

Ponúka skoro 260 000 kníh, ale aj priestor pre štúdium, prácu, stretávanie a voľný čas. Poskytuje prístup k množstvu elektronických zdrojov, kníh a časopisov. Organizuje kultúrne a vzdelávacie aktivity pre rôzne cieľové skupiny, spolupracuje s kultúrnymi, vzdelávacími, umeleckými aj komerčnými inštitúciami, združeniami a jednotlivcami.

Na Laurinskej 5 sídli Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, ktorý ponúka literatúru v slovenskom, českom, maďarskom, anglickom, nemeckom a iných jazykoch, dennú tlač a časopisy. Na Klariskej 16 sídli Úsek odbornej literatúry a špecializované Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých. Využiť tu možno aj služby knihárskej dielne. Na Kapucínskej sa nachádza Úsek literatúry pre deti a mládež a Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry. Sídli tu aj Galéria Artotéka a hudobné štúdio s platňami, gramofónom, gitarou a klavírom. Na všetkých pracoviskách knižnice sú k dispozícii študovne a prístup k internetu. Využiť možno aj štyri verejné čitárne: na nádvorí Primaciálneho paláca, vo vestibule na Laurinskej a Kapucínskej a Letnú čitáreň U červeného raka na Michalskej 26.


Vedenie

Mgr. Tomáš Štefek, riaditeľ, tel.: 02/20 30 10 28, [email protected]


Kontaktné údaje

Klariská 16

814 79 Bratislava

Sekretariát: 02/20 30 10 18, [email protected]

Úsek odbornej literatúry: 02/20 30 10 25, [email protected]

Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých: 02/20 30 10 24, [email protected]

 

Laurinská 5

814 79 Bratislava

Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry: 02/54 43 13 16, [email protected]

 

Kapucínska 1-3

814 79 Bratislava

Úsek literatúry pre deti a mládež: 02/20 30 10 35, [email protected]

Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry: 02/20 30 10 44, [email protected]

 

www.mestskakniznica.sk

[email protected]

Komentáre