Mestské lesy v Bratislave

Príspevková organizácia

Mestské lesy v Bratislave boli zriadené k 1. 1. 1994, pôvodne ako oddelenie magistrátu a od 1. 7. 1994 ako samostatne hospodáriaca príspevková organizácia, za účelom spravovania a zveľaďovania lesného majetku mesta so zameraním na podporu mimoprodukčných funkcií lesov. Mestské lesy v Bratislave hospodária na ploche približne 3000 ha. Územie v správe organizácie je vymedzené časťou pohoria Malých Karpát. Jej hranica prechádza lokalitami Červený most -Lamač -Kačín -Malý Slavín -Prostredný vŕšok -Vajnorská dolina. Z južnej, juhovýchodnej a východnej strany vedie hranica zväčša okrajom lesných porastov v susedstve vinohradov, záhradkárskych kolónií a okrajom mestských štvrtí Koliba a Kramáre. Lesnatosť tohto územia je 96 %, ostatné plochy pokrývajú lúčne priestory, vodné toky a nádrže, zastavané plochy, prípadne účelové lesné plochy. Drevinové zloženie je pomerne pestré, výrazne tu dominujú listnaté stromy. Najrozšírenejšou a zároveň hospodársky najvýznamnejšou drevinou je buk, tvoriaci až 50 % porastovej plochy aj zásoby. Ďalšie v poradí čo do podielu a významnosti sú dub a hrab. Tieto 3 dreviny spolu tvoria až 92 % v oboch už spomenutých kategóriách. Na základe kategorizácie lesov, z hľadiska dlhodobých potrieb obyvateľstva bolo až 98 % lesov zaradených do kategórie "lesy osobitného určenia" s významnou zdravotnou a rekreačnou funkciou. Územie správy Mestských lesov tým vlastne plní poslanie prímestského lesa a je zároveň súčasťou Bratislavského lesného parku. Jeho účelom je vytvárať a poskytovať širokej verejnosti zázemie a príjemné prostredie na oddych a regeneráciu a tiež priestor pre rôzne turisticko-športové aktivity.

Prostredie lesoparku je tvorené predovšetkým lesnými komplexami, ktoré sú striedané hodnotnými lúčnymi plochami a dotvára ho niekoľko dominantných prvkov. Takýmito je potok Vydrica, tečúca prakticky v celej dĺžke lesoparku, 4 rybníky nachádzajúce sa v južnejšej časti lesoparku, malé vodné nádrže pod Slivom, Sŕnie a pri II. kameňolome, ale tiež známejšie rekreačné priestory spolu so štandardným lesoparkovým vybavením, akými sú napr. rekreačné zóny Kamzík, Kačín, Červený Kríž a celý priestor hlavnej doliny. Dôležitou súčasťou sú i reštauračné zariadenia, štandardné lesoparkové vybavenie (altánky, lavičky) a upravené pramene.
V zmysle príslušných zákonov a na základe zriaďovacej listiny Mestských lesov, zabezpečujeme okrem vykonávania základných lesných prác, akými sú zalesňovanie, ochrana a ošetrovanie mladých lesných porastov (napr. pred zverou a burinou),výchova mladín (prečistky), výchovná a obnovná ťažba, odvoz a expedícia vyťaženého dreva, činnosti, smerujúce k vytváraniu podmienok na krátkodobú rekreáciu, so zameraním na podporu turisticko-rekreačných funkcií lesov, teda činnosti na údržbu a výstavbu lesného parku. Z ťažiskových lesoparkových činností sú to najmä výstavba a rekonštrukcia lavičiek, stolov, altánkov, detských ihrísk, odpadových košov a iných zariadení. Z ostatných činností vykonávame sústreďovanie a odvoz odpadov, kosenie lúčnych priestorov, opravy ciest, obruby ciest a chodníkov.


Vedenie

Ing. Matej Dobšovič, riaditeľ, e-mail: [email protected]


Kontaktné údaje

Mestské lesy
Cesta mládeže 4
831 01 Bratislava 3

+421 2 547 890 34

http://www.lesy.bratislava.sk

http://www.ba-lesy.sk

http://urbannatur.eu/

https://www.facebook.com/pages/Mestsk%C3%A9-lesy-v-Bratislave/1557221591176855?fref=ts

[email protected]

Komentáre