Mestský parkovací systém spol. s r.o.

Obchodná spoločnosť

V rámci novovznikajúceho systému parkovacej politiky je navrhované obnovenie činnosti spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o, ďalej len „MPS“, pričom táto spoločnosť má prebrať od Dopravného podniku mesta Bratislavy, a.s. začiatkom roka 2021 odťahovanie vozidiel z miestnych komunikácií v správe HMB, t.j. cesty I. a II. triedy, s možnosťou zapojenia komunikácií v správe mestských častí (cesty III. a IV. triedy). Úlohou MPS bude zaviesť paralelnú, resp. doplnkovú parkovaciu politiku na vnútroblokoch, účelových komunikáciách, parkovacích domoch a zarampovaných parkoviskách, ako aj kontrolu, registráciu a vymáhanie doplnkovej parkovacej politiky na uvedených komunikáciách. Na zverených alebo prenajatých nehnuteľnostiach (parkovacích domoch a zarampovaných parkoviskách) bude firma MPS vykonávať  správcovskú činnosť, tzv. property manažment.

Cieľom je efektívne zabezpečenie vyššie uvedených činností vo forme služieb pre HMB a mestské časti ako kľúčových partnerov firmy MPS.


Spoločnosť Mestský parkovací systém, spol. s r. o., bola založená uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 516/1997 zo dňa 15.4.1997, so 100% majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy. Spoločnosť bola založená za účelom prípravy, realizácie a prevádzkovania jednotného systému parkovania v Bratislave vrátane prípravy a realizácie výstavby hromadných parkovacích a garážových zariadení. Dňa 1.11.2014 bola spoločnosť zrušená a vstúpila do likvidácie.


Dôležité dokumenty


Vedenie

Mgr. Peter Bánovec 

  • Konateľ

Mag. Martina Vavreková 

  • Prokuristka 

 


Zloženie spoločníkov

Hlavné mesto SR Bratislava – jediný spoločník


Kontaktné údaje

Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Biela 6
Bratislava 811 01

  +421 940 946 206

IČ DPH: SK2020270010

http://www.mepasys.sk

[email protected]

Komentáre