Mestský ústav ochrany pamiatok

Príspevková organizácia

V roku 1968 vznikla Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody ako jediná pamiatková organizácia v správe mesta na celom území Slovenska. V roku 1992 bola transformovaná na Mestský ústav ochrany pamiatok (MÚOP), ktorý v súčasnosti zabezpečuje:

  • odbornú pomoc, evidenciu, spracovanie informácií, podkladov a podnetov v oblasti ochrany pamiatok, pamiatkovej rezervácie a pamiatkových zón,
  • poznávanie, ochranu a prezentáciu kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy,
  • prípravu analýz výskumov, expertíz, regulatív hlavného mesta,
  • spracovanie a posudzovanie príslušných odborných podkladov k tvorbe územného plánu hlavného mesta vo všetkých jeho stupňoch, predovšetkým však kultúrno-historickú topografiu územia v jeho archeologických, urbanisticko-architektonických, umelecko-historických a etnografických súvislostiach,
  • kultúrno-osvetovú činnosť v oblasti bádania, poznávania a obnovy pamiatok, ochrany kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy formou publikácií, článkov, výstav, prednášok a besied s občanmi a s odbornou verejnosťou.

MÚOP je jednou z kľúčových organizácií, ktorá odborne dozerá na rekonštrukciu pamiatok v Bratislave. Na rekonštrukciách sa zúčastňuje od ich samého začiatku, keď na požiadanie investorov vypracováva odborné podklady na prípravu obnovy pamiatok v pamiatkových zónach a na územiach pamiatkového záujmu.


Dôležité dokumenty


Vedenie

PhDr. Ivo Štassel, Riaditeľ, e-mail: [email protected]


Kontaktné údaje

Mestský ústav ochrany pamiatok
Uršulínska 9
811 02 Bratislava

+421 254 433 851

http://muop.bratislava.sk/

[email protected]

Komentáre