METRO Bratislava, a. s.

Obchodná spoločnosť

Uznesením Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy č.563/1997 zo dňa 26. júna 1997 bol schválený zámer založenia obchodnej spoločnosti na prípravu nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a následne dňa 20. novembra 1997 bola akciová spoločnosť METRO Bratislava a.s. zapísaná do obchodného registra. V súlade s vyššie uvedeným spoločnosť plnila o.i. funkciu investora nosného systému MHD ako aj nadväzných a doplnkových stavieb systému, zabezpečovala jeho prípravu, realizáciu a prípravu jeho prevádzky. Stopercentným akcionárom bolo hlavné mesto SR Bratislava.

Predmetom činnosti akciovej spoločnosti METRO Bratislava a.s. je od začiatku činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby, dopravné stavby - pozemné a miestne komunikácie, koľajová doprava, sprostredkovateľská a inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve a veľkoobchodná a maloobchodná činnosť.

Realizáciu inžinierskej činnosti a stavebný dozor vykonáva prostredníctvom vlastnej dcérskej spoločnosti METRO INVESTING s.r.o.

Akciovú spoločnosť v roku 1998 bratislavský magistrát poveril aj investorskou a organizačnou činnosťou súvisiacou so stavbou piateho bratislavského mosta cez Dunaj.

Vo februári 2001, vstupom Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií do spoločnosti došlo i k zvýšeniu jej základného imania. V súčasnosti sú akcionármi spoločnosti - Hlavné mesto SR (66%) a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (34%). Vklad majetku štátu bude využitý pre čiastočné financovanie rozvojových programov mesta najmä v oblasti dopravy a pomôže znížiť rozpočtový deficit mesta.


Transparentné výberové konania


Výročné správy


Vedenie

JUDr. Zuzana Kolláriková

  • Predsedníčka predstavenstva 

Ing. arch. Michala Kozáková

  • Člen predstavenstva 

Mgr. Albín Mráz

  • Člen predstavenstva

PhDr. Boris Tahy

  • Člen predstavenstva

Mgr. Milan Csaplár

  • Člen predstavenstva


Zloženie akcionárov

Hlavné mesto SR Bratislava – podiel akcií 66%

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – podiel akcií 34%


Kontaktné údaje

METRO Bratislava, a. s.
Primaciálne nám. č. 1
811 01 Bratislava

METRO Bratislava, a. s.
Muchovo nám. č. 12
852 71 Bratislava
(poštová adresa)

+421 267 201 111
+421 267 201 113

http://www.metroba.sk/

[email protected]

Komentáre