Organizačná štruktúra

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Kancelária primátora

Námestníci primátora

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Útvar mestského kontrolóra

Na stránke Interné predpisy (v spodnej časti) sa nachádza organizačný poriadok a jeho prílohy - organizačná štruktúra a rámcové náplne činností.