Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí obci miestny poplatok podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Podmienky a spôsob, ako i ďalšie náležitosti vyberania poplatku stanovilo hlavné mesto Bratislava vo všeobecne záväznom nariadení č. 13/2012 z 13. decembra 2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnení.  
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.
Poplatok platí poplatník, ktorým je

  1. fyzická osoba, ktorá je na území hlavného mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území hlavného mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
  2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území hlavného mesta na iný účel ako na podnikanie,
  3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území hlavného mesta na účel podnikania.

Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku vyberá a za vybraný poplatok ručí platiteľ poplatku, ktorým je

  1. vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
  2. správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

Platiteľ poplatku a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok správcovi poplatku odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku správcovi poplatku ručí platiteľ poplatku.

  • Súvisiace nariadenia:

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 14/2016

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2019

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020

Kontakt

Dni vyhradené pre klientov:
Pondelok: 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00 (osobne)
Utorok: 8:00 - 16:00 (telefonicky)
Streda: 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00 (osobne)
Štvrtok: 8:00 - 16:00 (telefonicky)
Piatok: 8:00 - 14:00 (telefonicky)

V pondelok a v stredu vybavujú správkyne miestnych daní prednostne klientov, ktorí prišli na pracovisko osobne.

Bc. Vladimíra Ráczová, mail: [email protected] a mail: [email protected], tel. č.: +421 2 59 356 974 - vedúca referátu ostatných miestnych daní

Správkyne poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby:
Písm. A-HAL rodinné domy - Oľga Simonová, mail: [email protected] a mail: [email protected], tel. č.: +421 2 59 356 908
Písm. HAM-LEG rodinné domy - Beata Augustínová, mail: [email protected] a mail: [email protected], tel. č.: +421 2 59 356 973
Písm. LEH-ROU rodinné domy - Mgr. Ivana Kosperová, mail: [email protected] a mail: [email protected], tel. č.: +421 2 59 356 915
Písm. ROV-Ž rodinné domy - Zuzana Lavrovičová, mail: [email protected] a mail: [email protected], tel. č.: +421 2 59 356 983

Správkyne poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady pre právnické osoby a správcovské spoločnosti:
Písm. A-FIS – právnické osoby a písm. A-BYT – správcovské spoločnosti - Ing. Elena Pindriková, mail: [email protected] a mail: [email protected], tel. č.: +421 2 59 356 977
Písm. FIT-MEB – právnické osoby a písm. BYT-IFM – správcovské spoločnosti - Ingrid Kubíková, mail: [email protected]  a mail: [email protected], tel. č.: +421 2 59 356 917
Písm. MED-SDA – právnické osoby a písm. IM-SPO – správcovské spoločnosti - Ing. Ľuba Oravcová, mail: [email protected] a mail: [email protected], tel. č.: +421 2 59 356 921
Písm. SE – Ž – právnické osoby a písm. SPO – Ž – správcovské spoločnosti- Daniela Onderová, mail: [email protected] a mail: [email protected], tel. č.: +421 2 59 356 914


Adresa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
Blagoevova 9
P.O.BOX 76
850 05 Bratislava 55


Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00Podateľňa

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 
Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 
Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00 

Pokladňa

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30 
Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30 
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 
Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:30


Číslo účtu

Poplatok za odpad
SK36 7500 0000 0000 2592 7013


Tlačivá k daniam