Prerokovanie Urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka - PREDĹŽENIE TERMÍNU

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) oznamuje prerokovanie Urbanistickej štúdie — „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ - koncept riešenia ktoré sa uskutoční v dňoch 3.1.2019 - 22.2.2019 pričom verejné prerokovanie spolu s odborným výkladom spracovateľského kolektívu sa uskutoční dňa 6. 2. 2019 o 17.00 hod. v sále Domu kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 85102 Bratislava-Petržalka.

Svoje pripomienky k predloženému konceptu urbanistickej štúdie, prípadne námety a podklady, ktorými je potrebné sa pri spracovaní urbanistickej štúdie zaoberať, môžete podať v termíne do 22. 2. 2019 na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka. Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, resp. v rovnakom termíne mailom na adresu [email protected] - do predmetu prosíme uviesť „UŠ Petržalka“.

Pozor zmena k 19. 2. 2019:

Pôvodný termín na predloženie pripomienok bol vzhľadom k vysokému záujmu verejnosti predĺžený do 31. 3. 2019.

Vzhľadom na vysoký záujem verejnosti Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný orgán územného plánovania predlžuje prerokovanie Urbanistickej štúdie - „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ - koncept riešenia riešenia do 31. 3. 2019. Predlžuje sa tak proces, v rámci ktorého môžu občania urbanistickú štúdiu pripomienkovať.

Predĺženie termínu prerokovania štúdie znamená, že sa zároveň predlžuje lehota na podanie pripomienok a to do 31.3.2019. Pripomienky môžu občania a organizácie posielať poštou na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka, Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, resp. mailom na adresu [email protected] - do predmetu prosíme uviesť „UŠ Petržalka“.

Po 31. 3. 2019 budú všetky pripomienky ku konceptom urbanistickej štúdie zosumarizované a vyhodnotené. V prípade, že pripomienka nebude môcť byť z nejakého dôvodu akceptovaná, autori a autorky pripomienky budú pozvaní na dorokovacie konanie.

Vyhodnotenie pripomienok s odôvodnením bude prístupné po jeho spracovaní na webe hl. mesta, na webe participacia-petrzalka.bratislava.sk, resp. aj na podstránke hlavnej architektky.