Pressburgovce

Zmena manažmentu chránených území vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava 

Spásanie lúčnych spoločenstiev ako ekologicky prijateľný spôsob hospodárenia 

 

Odôvodnenie projektu

V chránených územiach je nutné každoročne vykonať finančne náročnú údržbu, ktorá pozostáva prevažne z kosenia ruderálneho porastu a lúk. Na základe odporúčania Štátnej ochrany prírody sa ako ekologicky prijateľnejšie riešenie javí vytvorenie systému pravidelného spásania lúčnych spoločenstiev.

 

Súčasný stav

Hlavné mesto SR Bratislava má vo vlastníctve viacero chránených území, ktorých pravidelná údržba (kosenie ruderálneho porastu a lúk) je dlhodobo zanedbávaná a finančne náročná. V minulosti si hlavné mesto neplnilo svoju povinnosť a na  týchto trávnatých plochách vykonávalo údržbu len veľmi sporadicky a v obmedzenej miere. Hlavným dôvodom bolo nedostatočné množstvo financií na vykonanie riadnej údržby. V posledných dvoch rokoch sa starostlivosť o tieto plochy zlepšila, avšak, bola vykonaná len v najnevyhnutejšej miere.  

Nevykonaním pravidelného kosenia v týchto lokalitách dochádza vplyvom sekundárnej sukcesie k ich zarastaniu náletovými drevinami, rozšíreniu inváznych drevín a bylín a taktiež k zníženiu biodiverzity chránených rastlinných a živočíšnych druhov. Zanikajú prirodzené biotopy, ktoré sa tam po stáročia vyvinuli práve vďaka pravidelnému spásaniu hospodárskych zvierat.  

Najohrozenejšie lokality sú Kráľová hora a Štokeravská vápenka, ďalej Slovanský ostrov, Devínska hradná skala, Sysľovské polia. Riadne vykonaná údržba bola nacenená na sumu cca 43 750 €, v prípade jedného kosenia na celej ploche o výmere približne 15,8 ha. Na riadne zabezpečenie vývoja biotopov v týchto lokalitách je potrebné vykonať kosbu aspoň 2 krát ročne, čím sa náklady na ich údržbu dostanú na sumu cca 87 500 €.

Kráľova hora
Štokeravská vápenka

Navrhovaný stav 

Nakoľko súčasný stav starostlivosti o lúčne porasty v chránených územiach je z ekonomického a ekologického hľadiska dlhodobo neprijateľný, navrhujeme zmeniť režim ich údržby z kosenia na pasenie hospodárskymi zvieratami. Dlhodobé kosenie porastov je menej vhodné, pretože podporuje rast vysokých druhov tráv a bylín, dochádza k vysemeneniu ruderálnych druhov a potlačeniu pôvodných druhov rastlín. Navyše, kosenie je finančne náročné. 

V posledných rokoch prebehlo niekoľko jednaní medzi Magistrátom hlavného mesta, Štátnou ochranou prírody a občianskymi združeniami, ktoré mali záujem o spásanie týchto pozemkov, avšak, nikdy nedošlo k vzájomnej dohode, nakoľko predstava občianskych združení a magistrátu bola často v rozpore a bola v ich navrhovanej podobe pre mesto nevýhodná a neprijateľná. 

Navrhujeme, aby spásanie pozemkov pre mesto bolo zabezpečené ako služba, ktorú si hlavné mesto obstará prostredníctvom verejného obstarávania a bude tak mať nad celým procesom spásania plnú kontrolu. 

 

Cieľ projektu 

 • cieľom projektu má byť vytvorenie „mestského stáda“, ktoré bude k dispozícii pre hlavné mesto podľa potreby a bude rotovať medzi pozemkami, ktorých údržba kosením je finančne náročná
 • stádo by malo byť zložené z kôz a oviec v predpokladanom pomere 1:5
 • obnova drevinami a expanzívnymi druhmi zarastených pasienkov
 • spásanie bude zabezpečené v rôznych lokalitách a stádo, prípadne časť stáda, bude na pozemkoch pravidelne rotovať
 • v nákladoch by mali byť zahrnuté mzdové náklady na pastiera, presun stáda medzi pozemkami a zabezpečenie cisterny s vodou na napájadlo
 • spásanie sa bude vykonávať v prenosných oplôtkoch, ktoré budú napojené na centrálne kostrové oplotenie, vytvorenie kostrového oplotenia jednak vymedzí maximálnu spásanú plochu, druhak bude slúžiť na napojenie prenosných oplôtkov, čím sa zrýchli celkový presun a ušetrí čas na vytvorenie oplotenia
 • priblíženie salašníctva verejnosti, možnosť oboznámiť sa s tradíciou ovčiarstva
 • časť stáda bude v rámci edukácie detí a mládeže dočasne umiestnená aj v okrajových častiach sídlisk

 

Aktuálny priebeh projektu  

 • prebehlo zaregistrovanie farmy v centrálnom registre chovu hospodárskych zvierat
 • bolo vystavané kostrové oplotenie na Kráľovej hore
 • na obhliadke sa zúčastnilo aj OZ Lúka, ktoré v minulosti predložilo podobný projekt spásania Kráľovej hory, avšak, projekt nezohľadňoval potreby hlavného mesta riešiť manažment chránených území komplexne ako celok, došlo k dohode o tom, akým spôsobom bude pasenie prebiehať v tejto lokalite
 • pripravuje sa VO na vybavenie „farmy“, to bude pozostávať z 3 prenosných prístreškov o rozmere cca 6*6 m, elektrický ohradník s príslušenstvom, zásobníky na pitnú vodu, válovy na napájenie