Programové obdobie 2007-2013

Operačný program Doprava

Operačný program Bratislavský kraj

Central Europe

INTERREG IVC

Nórsky finančný mechanizmus

Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko

Program Juhovýchodná Európa

Iné projekty