Programové obdobie 2014-2020

Interreg Central Europe

Interreg Europe

EÚ HORIZONT 2020

Nástroj na prepájanie Európy - Connecting Europe Facility

International Urban Cooperation (IUC) / Medzinárodná spolupráca miest

Európsky sociálny fond - Operačný program Ľudské zdroje

Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

URBACT

Erasmus+