Projekt ARCH

Zmena klímy, ktorá so sebou prináša čoraz extrémnejšie prejavy počasia, v kombinácií so znečistením ovzdušia a ďalšími prírodnými hrozbami ohrozuje historické centrá, pamiatky a pamiatkovo chránené územia po celom svete. Snahou medzinárodného projektu Horizont 2020 ARCH – Advancing Resilience of historic areas against Climate-related and other Hazards (Zvyšovanie odolnosti historických oblastí voči klimaticky podmieneným a iným hazardom), ktorý sa realizuje už od roku 2019 (končí v auguste 2022), je pomôcť mestám so zvyšovaním odolnosti historických území a pamiatok voči nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a prírodným hrozbám. Do projektu je zapojených 15 medzinárodných partnerov. Mestá Camerino, Hamburg, Bratislava a Valenciapredstavujú kľúčových riešiteľov projektu, ktorí spolupracujú s ďalšími projektovými partnermi, ktorými sú inštitúcie z oblasti pamiatkovej ochrany, univerzity, výskumné inštitúcie z oblasti prírodných vied.  

Hlavné mesto SR Bratislava v rámci tohto projektu spolupracuje s Mestským ústavom ochrany pamiatok a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského ako aj s ďalšími odbornými inštitúciami – partnermi projektu ARCH na hodnotení zraniteľnosti mesta, s dôrazom na mestské časti Staré Mesto (pamiatková rezervácia, pamiatková zóna) a Devín – hrad Devín. 


V rámci plnenia úloh projektu sa vBratislave a Devíne uskutočnil dvojdňový odborný workshop (21. – 22. apríla 2022) – ARCH Mutual Learning workshop 5 Strengthening infrastructural and institutional resilience for a resilient city” (Posilnenie infraštrukturálnej a inštitucionálnej odolnosti pre odolnosť mesta), ktorého hlavným organizátorom bol Magistrát hl. mesta Bratislava Útvar hlavnej architektky Ingrid Konrad v spolupráci so slovenskými projektovými partnermi a tiež s partnermi z mimovládnej organizácie ICLEI – Local Governments for Sustainability, European Secretariat GmbH z Nemecka, ktorých zástupcovia boli na workshope taktiež prítomní. Workshopu sa zúčastnili aj ďalší lokálni stakeholderi z Pamiatkového úradu SR, Ministerstva kultúry SR, Slovenského národného múzea – Historického múzea, Metropolitného inštitútu Bratislavy, Mestskej časti Devín – referátu územného plánovania a zahraniční partneri z miest Waršava, Zadar a inštitúcie TECNALIA Fundacion Tecnalia Research & innovation zo Španielska, s ktorou v rámci projektu ARCH mesto Bratislava, Prírodovedecká fakulta UK a MÚOP úzko spolupracujú. Účasť všetkých stakeholderov bola veľmi prínosná a dôležitá, nakoľko sa v rámci diskusií formulovali užitočné myšlienky, návrhy a prepojenia, ako zvýšiť odolnosť historických pamiatok miest voči negatívnym prejavom meniacej sa klímy.  

Súčasťou podujatia boli návštevy výskumných lokalít projektu ARCH. Na území mestskej časti Staré Mesto účastníci workshopu navštívili Bratislavský hrad, videli Keltskú pec, Kaplnku sv. Jakuba a Rybársku bránu, v mestskej časti Devín sa konala časť pracovných rokovaní a účastníci absolvovali atraktívnu hru s názvom ARCHtopia.  Podstatou hry bola simulácia situácií vo fiktívnom meste ohrozenom rizikami vyplývajúcimi z meniacej sa klímy. Každý účastník dostal určité vstupné informácie viazané na konkrétnu pozíciu, ktorú reprezentoval (napr. developer; zástupca oddelenia mesta pre ochranu pamiatok; vedecký pracovník so skúsenosťami s hodnotením rizík; majiteľ miestnej firmy a pod.).  Tieto rôzne (niekedy protichodné) pozície s rôznymi informáciami prezentovali hráčov ako účastníkov s rôznymi hodnotami aprioritami. Cieľom bolo vzájomne sa dohodnúť na postupoch a prioritách, ktoré sú podstatné pre hodnotenie úrovne odolnosti ARCHtopie. Riešenia simulovaných situácií priniesli nové pohľady na proces hodnotenia kritických situácií, na usporiadanie priorít, stanovenie preferencií  a pod. V druhej časti hry boli hráči vyzvaní, aby spolu vytvorili nový akčný plán pre mesto. K dispozícii bol zoznam opatrení vhodných na zvýšenie odolnosti mesta voči dopadom zmeny klímy. Hráči si vyberali zo širokej škály štrukturálnych, inštitucionálnych a sociálnych opatrení. Táto časť vyvolala veľmi zaujímavú a informačne bohatú diskusiu. ARCHtopia bola poučnou, ale i zábavnou súčasťou workshopu a preukázala, že nástroje vytvorené v rámci projektu H2020 ARCH ARCH Resilience Assessment Dashboard (Panel hodnotenia odolnosti) a ARCH Resilience Measures Inventory (Súpis opatrení na odolnosť) pomáhajú  identifikovať nedostatky v mestskom plánovaní a zároveň ponúkajú praktické návody na zlepšenie stavu.  

Súčasťou workshopu bola aj návšteva hradu Devín. Spoluriešitelia projektu ARCH, odborníci z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, Slovenského národného múzea – Historického múzea a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave účastníkov previedli týmito miestami, poskytli odborný výklad, ukázali, čo sa v rámci projektu sleduje a aké opatrenia sú odporúčané na realizáciu, aby sa zvýšila odolnosť týchto a iných pamiatok voči hrozbám vyplývajúcich zo zmeny klímy, ktorá prináša aj  iné prírodné hrozby. Na lokalitách sú v rámci projektu sledované základné klimatické ukazovatele (teplota a vlhkosť vzduchu), skúmané boli aj povrchy pamiatkovo chránených objektov z mikrobiologického hľadiska (prítomnosť mikroskopických húb, baktérií) a analyzované boli vzorky muriva z hradu Devín. Všetky získané údajedôležitými podkladmi pre rozhodovacie procesy v rámci plánovacích činností mesta Bratislava a pre manažment ochrany historických pamiatok v budúcnosti 

Ďakujeme všetkým za účasť na workshope a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! 

Projekt je podporený grantom z rámcového programu Európskej únie pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020 na základe grantovej zmluvy č. 820999.