Protikorupčné štandardy

Pre vedenie mesta je prioritou tvoriť otvorenejšie a transparentnejšie mesto pre všetkých. Protikorupčné štandardy v tejto snahe vyjadrujú záväzok hlavného mesta napĺňať opatrenia smerujúce k vyššej transparentnosti a k zužovaniu priestoru pre korupčné konanie, ktoré idú nad rámec zákonných povinností. Obsahujú opatrenia, ktoré hlavné mesto v súčasnosti napĺňa a chce zachovať ako štandardy aj do budúcnosti, ako aj opatrenia, ku ktorých napĺňaniu sa chce dopracovať. Plánované termíny pre napĺňanie opatrení, ktoré mesto nespĺňa, sú uvedené v prílohe č.1. Uvedené opatrenia vychádzajú aj z hodnotenia Otvorená samospráva, ktoré pravidelne uskutočňuje nezisková organizácia Transparency International Slovensko.

Spolu 91 opatrení protikorupčných štandardov je rozdelených do desiatich oblastí, konkrétne:

  1. Politika informovania verejnosti o rozhodovaní miestnej samosprávy,
  2. Politika transparentného rozpočtovania a informovania verejnosti o rozpočte
  3. Politika verejného obstarávania a zverejňovania zmlúv
  4. Politika nakladania s majetkom mesta
  5. Rozhodovanie o prideľovaní dotácií
  6. Personálna politika a etika
  7. Politika územného plánovania
  8. Politika prideľovania bytov a miest v sociálnych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto
  9. Politika transparentnosti v právnických osobách zriadených a založených mestom a obchodných spoločností, v ktorých má mesto väčšinový podiel
  10. Mediálna politika mesta

 

Protikorupčné štandardy hlavného mesta SR Bratislavy schválené uznesením č. 947/2021 zo dňa 23.09.2021 nahradili Protikorupčné minimum hlavného mesta SR Bratislavy schválené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 441/2012 zo dňa 02.02.2012.

Správu o plnení Protikorupčných štandardov hlavného mesta SR Bratislavy predkladá primátor raz ročne mestskému zastupiteľstvu.