Rozvoj mesta


Územné plánovanie a výstavba je sumárom informácií o územnom pláne hlavného mesta, o územných plánoch zón, o územnoplánovacích podkladoch, o obstarávaní územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov, o usmerňovaní investičnej činnosti a o procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA) - materiály sú k dispozícii v tlačenej forme v Kancelárii prvého kontaktu a v elektronickej podobe na úradnej tabuli s použitím filtra Posudzovanie vplyvov na životné prostredie.