Rozvoj nájomného bývania


Nájomné bývanie je významným pilierom bývania v mestách. V našom hlavnom meste je však mimoriadne zanedbané - v rámci hlavných miest V4 sme na tom najhoršie a máme najnižší počet mestských nájomných bytov. Mesto preto pracuje na zabezpečení väčšieho počtu dostupných nájomných bytov.Prečo potrebuje Bratislava nájomné bývanie?

V Bratislave úplne chýbajú nájomné byty ako jeden zo spôsobov zabezpečenia cenovo dostupného bývania. Záleží nám na tom, aby Bratislava bola mesto pre všetkých a aj ľudia s priemerným a nižším príjmom, alebo tí ktorí si nemôžu dovoliť vlastniť nehnuteľnosť, mali možnosť dôstojne bývať.

Pre koho má byť nájomné bývanie určené? 

  1. Nájomné bývanie potrebujeme napríklad pre dôležité povolania, ktoré nám v meste treba, bez ich služieb by sme sa nezaobišli: mestskí policajti, opatrovateľky/opatrovatelia, hasiči, zdravotné sestry, ale napríklad aj učitelia, ktorých je v Bratislave málo. Ak ich máme prilákať pracovať vo verejnom sektore a založiť si na tom svoju kariéru, práve možnosť nájomného bývania môže byť významnou motiváciou. V tomto chceme spolupracovať s mestskými časťami a aj s vládou SR a s príslušnými inštitúciami štátnej správy.

  1. Mesto Bratislava má zároveň zákonnú povinnosť zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre vyše 500 nájomcov z reštituovaných bytov.

  1. V neposlednom rade chceme pomôcť zabezpečiť bývanie pre ľudí a rodiny, ktorí sa prechodne dostali do ťažkej životnej situácie. Aktuálne máme veľký počet žiadateľov v poradovníkoch na mestský nájomný byt a nedostatočný počet bytov žiaľ spôsobuje, že čakacia doba je príliš dlhá.

Ako je na tom Bratislava s nájomným bývaním?

Nájomné bývanie je významným pilierom bývania v mestách a v Bratislave je mimoriadne zanedbané. Iba približne 1% zo všetkých bytov v Bratislave sú mestské nájomné byty. 

Pre porovnanie, v Brne je to 15%, vo Viedni až 30%, a ďalších 30% sú  byty s regulovaným nájmom vo vlastníctve neziskových spoločností.  Priemer v rámci celej EÚ je približne 10%.

Ako získa mesto nové byty?

  1. Rekonštrukciou bytov a budov:

Mesto rekonštruuje byty a budovy, ktoré má vo svojom vlastníctve, alebo ktoré získalo do svojho vlastníctva, a ktoré sú nevyužívané a v zlom fyzickom stave.

  1. Vlastná výstavba:

Mesto bude stavať vlastné nájomné byty na vlastných pozemkoch a v lokalitách, kde takáto výstavba bude možná a vhodná. Súčasťou prípravy nových projektov budú architektonické súťaže či participácia s obyvateľmi, tak, aby nové bytové domy čo najlepšie slúžili nielen nájomcom, ale tiež okoliu. Aj preto bude mesto komunikovať zámery mesta ešte pred samotnou výstavbou na stretnutiach s obyvateľmi dotknutej lokality a reagovať na ich podnety. Príkladom je architektonická súťaž na bytový dom na Terchovskej ulici, ktorej výsledky sú dostupné na: https://bratislava.sk/sk/vysledky-sutaze-bytoveho-suboru-na-terchovskej-ulici

  1. Spolupráca so súkromným sektorom:

Aj v súlade s Koncepciou štátnej bytovej politiky pripravuje hlavné mesto kroky smerujúce k spolupráci so súkromným sektorom v oblasti dostupného nájomného bývania. Jednou z možností je nadobúdanie nových bytov zhotovených súkromným sektorom do portfólia mestských nájomných bytov, druhou sú spoločné projekty s finančnými inštitúciami.

Výzva developerom na zmenu územného plánu


Koncepcia mestskej bytovej politiky na roky 2020-2030

Vzhľadom na stav mestského nájomného bývania v našom meste, Bratislava nevyhnutne potrebovala základný koncepčný materiál, ktorý definuje, ako bude vyzerať mestská bytová politika v najbližšom období a prezentuje víziu smerovania mesta v tejto oblasti. Týmto materiálom je Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020-2030, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo vo februári 2021.

Koncepcia pokrýva oblasti, akými sú napríklad budovanie mestského bytového fondu; správa, údržba a obnova bytového fondu; spolupráca so súkromným sektorom; dostupné bývanie pre sociálne ohrozené skupiny, ľudí bez domova  a ďalšie. Koncepcia vznikala v kapacitách magistrátu, čím mesto ušetrilo niekoľko desiatok tisíc eur.


Právne stanovisko vo veci právnej povahy územného plánu, jeho doplnku či aktualizácie, ich právnej nárokovateľnosti a možnosti obstarávateľa podmieniť aktualizáciu územného plánu plnením v prospech obstarávateľa vo verejnom záujme


Aktuálne projekty


Janíkov dvor

Obyvateľom lokality Janíkov dvor v Petržalke predstavili zástupcovia hlavného mesta a MIB na online stretnutí v apríli 2021  projektový zámer revitalizácie mestských  pozemkov v tejto lokalite. V  blízkosti plánovanej električkovej zastávky Janíkov dvor by mal podľa plánov vzniknúť jeden z mestských domov určených pre nájomné bývanie a spoločne s tým aj parkovací dom režimu P+R. Ten by mal primárne slúžiť odbremeneniu mestskej cestnej infraštruktúry tým, že dochádzajúci návštevníci a návštevníčky mesta nechajú svoje vozidlá odstavené tu a v ceste do ďalších častí mesta budú pokračovať napríklad aj novovybudovanou električkou.

Takmer ¾ riešeného pozemku na výstavbu bude tvoriť verejný priestor, ktorý bude slúžiť celému okoliu. Súčasťou projektu bude aj revitalizácia ďalších okolitých pozemkov vo vlastníctve mesta, na ktorých je zámer vybudovať nový verejný park a súčasťou plánu bude pravdepodobne aj presun konečnej liniek MHD bližšie k novej električkovej trase. Vznikne aj nový priestor pre občiansku vybavenosť.

Bytový dom aj parkovací dom spoločne a budú riešené formou architektonickej súťaže, ktorá prebehne pod hlavičkou sekcie súťaží Metropolitného inštitútu Bratislavy. Samotné vyhlásenie súťaže aj špecifikácia ďalších požiadaviek budú sprevádzané participatívnym procesom pod vedením Sekcie mestských štúdií a participácie.

Aktuálne môžu obyvatelia lokality prispieť svojimi názormi a podnetmi do formulára, ktorý nám pomôže nastaviť podmienky do zadania pre architektonickú súťaž. Vyjadriť sa môžete k svojim požiadavkám na verejný priestor ako napr. aj na chýbajúcu občiansku vybavenosť v okolí. Vyplnenie vám nezaberie viac ako 5 minút. Vaše podnety nám prosím posielajte do 7.5.2021 na TOMTO ODKAZE.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na mailovej adrese [email protected].

Detaily projektu boli odprezentované ako prvým obyvateľom dotknutej lokality formou online prezentácie. Záznam zo stretnutia aj samotnú prezentáciu môžete nájsť nižšie.


Muchovo námestie

Pôvodne mal v tejto lokalite vzniknúť projekt komerčného bývania súkromného developera. Pozemok sa však podarilo opätovne získať do vlastníctva spoločnosti Metro Bratislava a.s. a vznikne tak projekt mestského nájomného bývania s benefitmi pre obyvateľov okolia vo forme verejného parku a občianskej vybavenosti.

V prvej etape projektu, ktorý v súčasnosti mesto pripravuje, je navrhnutá výstavba bytového domu so 103 bytmi, na 8 podlažiach, s úžitkovou plochou bytov 5.030 m2.

Z toho bude 52 nájomných bytov (napríklad pre dôležité povolania, ktoré v meste potrebujeme: mestskí policajti, opatrovateľky/opatrovatelia, hasiči, zdravotné sestry, učitelia či iné) a 51 náhradných nájomných bytov (mesto Bratislava má zákonnú povinnosť zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre vyše 500 nájomcov z reštituovaných bytov).

Projekt mestského nájomného bývania na Muchovom námestí prinesie okrem nájomných bytov aj občiansku vybavenosť a verejný park o celkovej rozlohe približne 3.065 m2 (po ukončení oboch etáp projektu) s aktivitami pre mládež, rodiny s deťmi či seniorov. Konečnú podobu parku ako aj využitie priestorov pre občiansku vybavenosť budú môcť ovplyvniť aj obyvatelia z okolia. Preto organizujeme ako prvý krok v septembri 2020 informatívne stretnutie s obyvateľmi lokality. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa prvé stretnutie uskutoční online. Cieľom bude predstaviť projekt a určiť rámec participácie.

Termín samotnej výstavby predpokladáme predbežne na rok 2022/2023, v závislosti od získania všetkých potrebných povolení.

Záznam z online stretnutia s obyvateľmi okolia Muchovho námestia


Terchovská ulica

Bytový súbor s mestskými nájomnými bytmi prinesie do mestskej časti Ružinov viac ako 80 nových nájomných bytov, pribudnú parkovacie miesta pre budúcich aj súčasných obyvateľov aj ďalšia občianska vybavenosť.

Víťazný návrh bytového súboru vzišiel z architektonickej súťaže, do ktorej sa zapojilo 76 návrhov. Návrh víťazného ateliéru The Büro prináša výborné urbanistické riešenie a súlad s okolitou zástavbou, riešenie spoločných a komunitných priestorov, či kvalitne navrhnuté vnútorné dvory. 

Po urbanisticko-architektonickej súťaži budú do víťazného návrhu zapracované pripomienky vyplývajúce z participácie s občanmi. Po príprave projektovej dokumentácie, ktorá môže trvať približne dva roky, by v roku 2022 mohla začať výstavba samotného bytového súboru.


Viac informácií o víťaznom návrhu a architektonickej súťaži nájdete TU.


Parková ulica

Metropolitný inštitút Bratislavy zorganizoval architektonickú súťaž na menší bytový dom určený primárne pre seniorov a seniorky na Parkovej ulici v Prievoze.

Pred tvorbou podmienok architektonickej súťaže sme zorganizovali susedské stretnutie priamo na pozemku, ktorý je predmetom súťaže. Susedia z blízkeho okolia tak mali príležitosť stretnúť sa so zástupcami mesta, vypočuť si plány mesta a poskytnúť spätnú väzbu a zároveň toto stretnutie slúžilo k dôslednejšiemu zisťovaniu problémov lokality.

Jedným z cieľov týchto stretnutí je informovať dotknutú verejnosť o plánovaných zámeroch mesta a zároveň zistiť dôležité podnety, ktoré by mohli slúžiť ako podklad pre definovanie architektonickej súťaže.

Súťaž bola ukončená, viac informácií nájdete TU.