Rušenie nočného pokoja

Príslušníci mestskej polície pomerne často riešia aj prípady týkajúce sa rušenia nočného pokoja. Vychádzajú pritom zo znenia paragrafu 47 priestupkového zákona ktorý hovorí, že priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný pokoj, pričom zákon o ochrane zdravia ľudí ohraničuje nočný čas intervalom od 22:00 h do a 06:00 h.
Občania, ktorí v tomto čase narúšajú verejný poriadok nadmerne hlučným hlasovým prejavom, púšťaním reprodukovanej hudby s nadmernou hlasitosťou, spôsobovaním nadmerného hluku pochádzajúceho z prevádzky strojov, zariadení a vozidiel sa dopúšťajú priestupku. Výška sankcie, ktorú majú právo vyrubovať príslušníci mestskej polície v blokovom konaní je 33 €.