Služby do domácnosti

Domáca opatrovateľská služba

Pre koho je služba určená?

Domáca opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Podmienkou poskytovania, resp. zabezpečovania opatrovateľskej služby s finančnou podporou z verejných prostriedkov je posudok a rozhodnutie o odkázanosti formou opatrovateľskej služby, vydané mestskou časťou podľa trvalého bydliska žiadateľa.

 

Kto službu poskytuje?

Opatrovateľskú službu v domácom prostredí pre Bratislavčanky a Bratislavčanov poskytujú a zabezpečujú v prvom rade mestské časti podľa trvalého bydliska.

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy môže zabezpečiť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby pre čakateľov v poradovníkoch na umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré spravuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, čiže podmienkou magistrátu je byť evidovaný v jednom z týchto zoznamov pred dňom podania žiadosti.

Čo budete na vybavenie služby potrebovať?

Žiadateľ, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, doručí  „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania domácej opatrovateľskej služby“  s povinnými prílohami osobne na podateľňu alebo pošle na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

Sekcia sociálnych vecí 

Primaciálne nám. 1 

814  99 Bratislava   

Povinnými prílohami žiadosti o zabezpečenie poskytovania domácej opatrovateľskej služby sú:

  • kópia právoplatného rozhodnutia na odkázanosť na opatrovateľskú službu vydaného príslušnou mestskou časťou Bratislavy podľa trvalého pobytu žiadateľa

  • kópia posudku o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Žiadateľ má právo na výber poskytovateľa, ktorého uvedie v žiadosti. Magistrát nemá vlastnú opatrovateľskú službu, čiže ju zabezpečuje len prostredníctvom neverejných poskytovateľov. Pre viac informácií o poskytovateľoch v Bratislave, sa môže žiadateľ obrátiť na nižšie uvedené kontakty.

Ak bude žiadateľ spĺňať vyššie uvedené podmienky, hlavné mesto požiada vybraného neverejného poskytovateľa o zabezpečenie služby. Ak má neverejný poskytovateľ voľné miesto na poskytovanie sociálnej služby, uzatvorí so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a  neverejný poskytovateľ ju doručí magistrátu.

Koľko bude služba stáť?

Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za opatrovateľskú službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ktorá je dohodnutá v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

Komu nemožno opatrovateľskú službu poskytnúť?

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

  • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
  • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
  • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
  • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

 

Máte ďalšie otázky?

Pre detailnejšie informácie je možné sa obrátiť na Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením zo Sekcie sociálnych vecí na e-mailovej adrese: [email protected], tel. 0903 985 977.


Prepravná služba

Poskytovanie prepravnej služby podľa § 42 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Bratislava - Záhorská Bystrica

Prepravnú službu prevádzkuje OZ Bystrický prameň cez sociálny taxík. Spoluzakladateľom je mestská časť a Farnosť Záhorská Bystrica.

SENIOR TAXI
Eva Mihalovičová
+421 949 828 293

Bratislava - Petržalka

Koordinátor prepravnej služby
+421 903 290 378
+421 262 520 414

Prepravnú službu zabezpečuje:
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Vavilovova 18
851 01 Bratislava

Oddelenia sociálnych vecí na mestských častiach informujú občanov odkázaných na prepravnú službu o možnosti poskytnutia kompenzačného príspevku cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností, Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 [email protected] v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zabezpečenie dovozu liekov a zdravotníckych pomôcok pre seniorov a seniorky v Bratislave

Myelli je bezplatná doručovateľská služba liekov a zdravotníckych pomôcok pre seniorov na základe vydaného elektronického receptu lekárom. Bezplatné doručenie je určené pre rizikové skupiny obyvateľstva (seniori, ľudia so ZŤP, ale aj kojenci a malé deti, tehotné ženy a osoby trpiace určitými chorobami) a je sprostredkované do 48 hodín od objednávky.

Pre objednávku doručenia je potrebné kontaktovať infolinku a mať k dispozícií kartičku poistenca.

Infolinka:

+421 902 155 112 v pracovných dňoch od 9,00 - 16,00 hod.