Špecifikum Horského parku

„Kompromis medzi rekreačným využitím parku a zachovaním jeho prírodných hodnôt.“

 

Ak si prejdeme encyklopédie či dokumenty, ktoré sa zaoberajú Horským parkom – v základnej definícii sa zdôrazňuje myšlienka odlišnosti od ostatných bratislavských parkov: Horský park je špecifický tým, že sa nachádza prakticky v strede mesta a pritom disponuje prostredím s pôvodnou flórou a faunou.

Horský park teda vznikol úpravou už jestvujúceho lesného prostredia, jeho stvárnením a doplnením novými výsadbami, vytvorením priehľadov, skvalitnením okrajových častí a vybudovaním prístupových ciest. Dnešný chránený areál bol založený ako prírodno-krajinársky park využitím pôvodného lesného porastu.

Charakter parku spája niekdajší kompozičný zámer autorov a na strane druhej pôvodné prírodné prostredie, v ktorom vznikol. Zjednotenie záujmov ochrany prírody s ochranou architektonickej kompozície historického parku a zladenia týchto dvoch základných funkcií nie je jednoduché a žiada si stanovenie vízií a následne určenie pravidiel, ktoré schválený Program starostlivosti o chránené územie spolu so zonáciou územia prináša.

Pracovníci oddelenia životného prostredia a mestskej zelene hlavného mesta uvádzajú: „Z metodického a legislatívneho hľadiska spravovanie územia je problematické, čomu nasvedčuje aj striedanie štátnych orgánov, do ktorých správy CHA (chránený areál) Horský park patril. Pôvodne bola ochrana Horského parku v gescii Slovenského pamiatkového ústavu, dnes usmerňuje starostlivosť o jeho územie Štátna ochrana prírody. Na území CHA Horský park sú pre zabezpečenie prirodzeného vývoja cenné nielen dreviny v dobrej kondícii, ale aj postupne starnúce a odumierajúce jedince. Tie totiž predstavujú prirodzený biotop pre rôzne druhy húb, rastlín a živočíchov. Aj z tohto dôvodu sa na území parku zámerne v súčasnosti ponechávajú bútľavé a padnuté stromy. Súčasný manažment sa prioritne zameriava na zabezpečenie prirodzenej obnovy porastu s reguláciou výskytu inváznych druhov rastlín. Na druhej strane sa takýmto spôsobom údržby z územia CHA Horský park vytráca pôvodný zámer jeho autorov. Postupne miznú kompozície rastlín, vytvorené priehľady zarastajú krovitými porastmi, z pôvodných vegetačných úprav sa v areáli nachádzajú už len torzá. Z pôvodných 165 druhov, variet a foriem drevín sa ich dnes v Horskom parku nachádza len 96.“

Vývoj a rôznosť pohľadov a prístupov v chránenom areáli Horský park je čiastočne dôsledkom zmien priorít a aj rozdelenia kompetencií v ochrane pamiatok a ochrane prírody. Horský park však aj napriek tomu naďalej predstavuje významnú rekreačnú oblasť pre obyvateľov Bratislavy. Vďaka svojej polohe v centre mesta vytvára spolu s oblasťou Kalvárie a Slavína dôležitý prvok zelenej infraštruktúry v urbanizovanom prostredí. 
------
Horský park bol vyhlásený v roku 1986 za chránený park v zmysle zákona o štátnej ochrane prírody. Neskôr bol prekategorizovaný na chránený areál. Rovnaká kategória mu ostala priradená aj v zmysle platného zákona o ochrane prírody a krajiny a na jeho území platí 4. stupeň̌ ochrany. Celková výmera chráneného areálu Horský park je 22, 9615 ha. Ochranné pásmo nie je osobitne vymedzené.

 

Poďme spoznať históriu vzniku výnimočného bratislavského chráneného areálu Horský park