Správa a údržba komunikácií

Oddelenie správy komunikácií magistrátu zabezpečuje správu a údržbu pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, verejného osvetlenia, dopravného značenia, kolektorov a cestnej (dopravnej) zelene. V praxi to predstavuje najmä kontrolu stavu, zisťovanie závad, určovanie ich rozsahu a dôležitosti, návrh na odstraňovanie závad, určovanie technologických postupov a spôsobov odstraňovania ako aj objednávanie prác. Oddelenie správy komunikácií tiež zabezpečuje čistenie pozemných komunikácií strojným a ručným zametaním, dočisťovanie križovatiek a v zimnom období zimnú údržbu komunikácií.

Oddelenie správy komunikácií magistrátu taktiež spracováva stanoviská/vyjadrenia/odpovede týkajúce sa výkonu jeho správy.

Oddelenie správy komunikácií zabezpečuje výkon správy pozemných komunikácií, teda správy podľa cestného zákona a súvisiacich platných predpisov a to najmä: kontrola stavu, zisťovanie závad, určovanie ich rozsahu a dôležitosti, návrh na odstraňovanie závad, určovanie technologických postupov a spôsobov odstraňovania závad.

Oddelenie správy komunikácií magistrátu zabezpečuje správu a údržbu:

pozemných komunikácií a inžinierskych objektov:

 • plošnými opravami povrchov vozoviek a chodníkov miestnych komunikácií I. a II. triedy, opravou výtlkov a sieťových rozpadov, prepadov, výškovou úpravou vývodov inžinierskych sietí, čistením, údržbou a opravou uličných vpustov, odvodnením vozoviek, zálievkami špár a trhlín na obrusnej vrstve, opravou povrchov zastávok MHD, prevádzkovaním a čistením lapačov olejov a tukov a drobnými opravami a údržbou prieťahov štátnych ciest mestom Bratislava
 • vypracovávaním materiálov a projektov zmien organizácie dopravy, dočasného dopravného značenia
 • údržbou a opravami mostov, múrov, lávok a podjazdov nátermi, antikoróznou ochranou, kontrolou a opravou mostných ložísk, stavebnou údržbou a opravy
 • opravami zvodidiel a zábradlí
 • údržbou a opravou podchodov ako aj prevádzkovaním pohyblivých schodov, čerpacích staníc, núdzových zdrojov, výťahov, stavebnými úpravami, údržbou vzduchotechniky a zdravotechniky v podchodoch
 • údržbou vodorovného značenia, obnovou a zmenami vodorovných značiek vodiacich a deliacich čiar, priechodov pre chodcov
 • obnovou a výmenou zvislých dopravných značiek
 • revíziami, kontrolami, projektmi, štúdiami, expertízami, geodetickými meraniami a zaťažkávacími skúškami
 • údržbou cestnej zelene kosením a polievaním, strihaním stromov, kríkov, vyzbieraním nečistôt, výrubami suchých stromov
 • letným čistením komunikácií a zimnou údržbou

kolektorov:

 • prevádzkou a údržbou kolektorov
 • elektrorevíziami, revíziami plynu, meracej a regulačnej techniky
 • nepretržitým dispečingom
 • verejného osvetlenia
 • prevádzkou a údržbou existujúceho verejného osvetlenia
 • budovaním nového osvetlenia
 • inštalovaním vianočnej iluminácie

spracovávaním stanovísk/vyjadrení:

 • k projektovým dokumentáciám pre stavebné konanie a územné rozhodnutie, ku kolaudačným rozhodnutia
 • z hľadiska vlastníka pozemkov a komunikácií v správe hlavného mesta
 • k súborným žiadostiam o nájom, predaj, vecné bremeno, výmena/zámena pozemkov
 • k registru obnovy evidencie pozemkov (ROEP)
 • k rozkopávkam
 • k zaujatiu verejného priestranstva napr. v podchodoch, na komunikáciách v správe OSK
 • z hľadiska dopravného značenia (k POD-projekt organizácie dopravy)
 • z hľadiska správcu cestnej (dopravnej) zelene
 • z hľadiska správcu verejného osvetlenia
 • z hľadiska cestnej svetelnej signalizácie
 • z hľadiska správcu kolektorov (vstup do kolektoru, umiestnenie IS v kolektore, ...)
 • z hľadiska správcov IO (mosty, podchody, lávky, oporné múry...)
 • z hľadiska správcov komunikácií (napr. k zásahom do miestnych komunikácií a chodníkov, napojenie vjazdu k RD, ...)
 • k žiadostiam v zmysle zákona 211/2000 Z.z., petície, interpelácie, sťažnosti
 • k preprave nadrozmerných nákladov na území mesta Bratislavy


Operačné plány letnej/zimnej údržby 

Kontakt

Akékoľvek nedostatky týkajúce sa oblasti správy pozemných komunikácií môžu občania nahlásiť na dispečing oddelenia správy komunikácií na adrese: [email protected] alebo na nonstop telefónnom čísle 0902 985 887.

Zákres inžinierských sietí cestnej svetelnej signalizácie

Kontakt: Milan Holeček, [email protected]

Odporúčame

Tlačivá - Oddelenie správy komunikácií