Bratislava opäť rozdelí na podporu umeleckých a kultúrnych projektov a aktivít sumu 300.000 eur


Ars Bratislavensis slúži na podporu umeleckých a kultúrnych projektov a aktivít celomestského, nadmestského a medzinárodného významu, ktoré sa realizujú v Bratislave, ktoré propagujú Bratislavu v zahraničí alebo ktoré sa realizujú v iných mestách na Slovensku. Účelom je podporiť projekty zamerané na propagáciu Bratislavy, ako aj podporiť podujatia, konferencie, workshopy a semináre s umeleckou tematikou, vydávanie publikácií, kníh a tlačovín o Bratislave, alebo podujatia propagujúce  osobnosti Bratislavy, aktivity a projekty multižánrového charakteru a ochranu hmotného kultúrneho dedičstva.

Do výzvy, ktorá bola vyhlásená v októbri 2018, s uzávierkou podávania žiadostí do 31.12.2018, sa prihlásilo 267 projektov, z ktorých formálne kritériá splnilo 220 projektov. Tie posúdila odborná hodnotiaca komisia, ktorá svoje odporúčanie posunula grantovej komisii programu. Tá navrhla na podporu 122 projektov v celkovej sume 300 000 eur.

O podpore projektov, ktorým bola navrhnutá dotácia do sumy 3.320 eur rozhoduje primátor. O podpore projektov nad túto sumu bude rozhodovať na májovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo.

Medzi projektmi navrhnutými na podporu sa nachádzajú všetky umelecké žánre – od divadla, cez hudbu, vizuálne umenie, literatúru, medziodborové umelecké aktivity, ale aj ochrana kultúrneho dedičstva, pamäťové aktivity a aktivity rozvíjajúce občiansku identitu a vzdelávanie detí a mládeže. Z typov podujatí dominujú mestské festivaly, hudobné koncerty, divadelné predstavenia či výstavy.

Prehľad poskytujú nasledujúce grafy:

 

 

Novinkou pre tento rok je snaha komisie podporiť najkvalitnejšie projekty sumou potrebnou pre realizáciu projektu. Štatút grantového programu, prijatý koncom roka 2017, umožňuje získať jednému žiadateľovi v kalendárnom roku 10.000 eur, pričom podporené môžu byť až 3 projekty jedného žiadateľa. Napriek tomu bola v roku 2018 priemerná suma dotácie udelená pre jeden projekt 1.000 eur. V návrhu na poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci grantového programu pre rok 2019 sa táto suma zvýšila na 2.500 eur, pričom 25 projektov má po prvýkrát navrhnutú dotáciu nad sumu 3.320 eur.

V priemere bolo navrhnutých v tomto roku pre jednu žiadosť 56% zo žiadanej sumy (pre porovnanie v minulom roku to bolo len 20%). Stále to však nie je ideálne. Aj tento rok dopyt po podpore kultúry prevyšoval alokáciu v programe skoro štvornásobne, a to aj napriek tomu, že mesto v priebehu roka zvýšilo alokáciu v grantovom programe z 200.000 eur na 300.000 eur.

Pre tento rok mesto ďalšie výzvy v programe neplánuje. Existujúci grantový program potrebuje prejsť výraznou reformou celého mechanizmu, ktorá bude potrebovať istý čas a naplno by sa mala prejaviť v nových podmienkach od roku 2020. Zámerom mesta v oblasti kultúry je vytvorenie moderného a efektívneho grantového systému pre podporu kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý bude svojou štruktúrou a vyčlenenými zdrojmi reflektovať význam tejto oblasti pre rozvoj mesta. Zmeniť by sa tiež mal systém výberu odborných hodnotiteľov.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre