Bratislavčania môžu podať daň z nehnuteľnosti prvýkrát už aj elektronicky


Podanie daňového priznania sa týka nových nehnuteľností, alebo zmeny vlastníckych vzťahov ku pôvodnej nehnuteľnosti, alebo v prípade dedičstva - rozdelenia na nových spoluvlastníkov. Daňovník si nemusí v priznaní k dani z nehnuteľnosti sám vypočítavať daň z nehnuteľnosti. Musí však uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, alebo v rozhodnutí katastrálneho odboru, Okresného úradu Bratislava, alebo v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť.

V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od 5 EUR do 3 000 EUR podľa závažnosti priestupku. Do predmetu zdanenia patria okrem stavieb, bytov, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad stavby podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc.

Najčastejšie chyby, ktorých sa daňovníci dopúšťajú, sú: chýba podpis daňovníka, neboli vyplnené priľahlé pozemky či nesprávne zaradenie nehnuteľnosti pri právnických osobách a pod.

Tohtoročnou novinkou je podanie priznania k dani z nehnuteľnosti elektronicky, ktoré je komfortnejšie a praktickejšie najmä z časového hľadiska. Stačí mať elektronický občiansky preukaz a službu je možné vybaviť na portáli www.esluzbyba.sk. Okrem elektronickej formy je ale stále možné podať daňové priznanie klasicky poštou alebo ho daňovník podá osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici v Petržalke. V prípade, ak daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti poštou, odporúčame uviesť aj ďalší kontakt, napr. adresu elektronickej pošty alebo telefónny kontakt a priložiť uvedené prílohy v obyčajnej neoverenej fotokópii. Ako list vlastníctva postačuje kópia informatívneho výpisu alebo výtlačku z katasterportálu.

Zmenou oproti minulému roku je aj úprava dane pre vybrané skupiny stavieb. Odhadovaný zvýšený výber bude približne 8 mil. EUR, z čoho 50% ide mestu, 50% mestským častiam. Všetky financie, ktoré takto mesto získa, sa vrátia do verejných priestorov - ciest, chodníkov, zelene. Takto získané financie budú účelovo viazané, aby Bratislavčania presne vedeli, čo bolo z týchto financií opravené. Zároveň boli rozšírené zľavy pre starších ľudí a ťažko zdravotne postihnutých občanov - nárok na zľavu tak už od tohto roku budú mať občania od 65 rokov vo výške 60% (doteraz platila 50%-ná zľava pre ľudí nad 70 rokov).

Podrobné informácie ako aj formuláre a tlačivá si môžu daňovníci pozrieť a stiahnuť z webovej stránky hlavného mesta www.bratislava.sk v sekcii dane alebo na www.esluzbyba.sk.
 
Zmeny súvisiace s prijatým novým VZN platným od 1. januára 2017:

  • sadzba pre byty sa zvýšila o 30%, čo predstavuje 0,66 EUR/mesiac (napríklad predtým zaplatil majiteľ priemerného bytu 26,6 EUR/rok a po novom zaplatí 34,6 EUR/rok),
  • sadzba pre domy sa zvýšila o 30%, čo predstavuje 1,675 EUR/mesiac (napríklad predtým majiteľ priemerného domu zaplatil 66 EUR /rok a po novom zaplatí 86 EUR/rok),
  • sadzba pre chaty a garáže sa zvýšila o 10% a ostatné stavby o 50%,
  • hodnota stavebného pozemku sa zvýšila o 150%,
  • sadzba dane za stavby určené na pôdohospodársku produkciu  sa zvýšila o 50%.
Zľavy:
  • od 2017 občania nad 65 rokov a držitelia ŤZP preukazov majú nárok na 60% zľavu (tz. že pri zvýšení o 30% budú platiť cca rovnako ako doposiaľ) a bude sa to týkať cca 23% z celkového počtu obyvateľov Bratislavy,
  • do 2017 platilo oslobodenie pre občanov nad 70 rokov a ŤZP zľava bola vo výške 50% (obyvateľov nad 70 rokov je cca 14%).

Súvisiaci obsah

Komentáre