Grantová výzva na podporu kultúry v Bratislave ARS BRATISLAVENSIS na rok 2019 je otvorená


Grantový program na podporu kultúry Ars Bratislavensis sa orientuje na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike a v zahraničí. Vznikol na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 200/2003 zo dňa 16.11.2003. V roku 2018 mesto Bratislava prostredníctvom grantu Ars Bratislavensis podporilo celkovo 320 projektov v celkovej výške 330 tis. eur.

 

Výzva grantového programu Ars Bratislavensis na rok 2019 je zverejnená na webovej stránke hlavného mesta: https://bratislava.sk/sk/grantovy-program-ars-bratislavensis a zároveň aj na úradnej tabuli: https://bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B08NFRW%230&RecordId=2516

 

Posledný termín pre podávanie žiadostí hlavnému mestu je 31.12.2018. 

 

Podmienky pre získanie grantov určuje Štatút Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis. Žiadosti je potrebné doručiť v jednom exemplári na adresu: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (na obálke uviesť v ľavom dolnom rohu poznámku „Ars Bratislavensis") spolu s predpísanými prílohami a súčasne aj e-mailom bez príloh vo formáte .docx na adresu granty.ars@bratislava.sk.

 

Žiadateľ musí doručiť kompletnú žiadosť hlavnému mestu do termínu uzávierky. Výsledky grantových konaní budú zverejňované po schválení odporúčaní grantovej komisie primátorom mesta na webovom sídle hlavného mesta.

 

V jednom kalendárnom roku môže žiadateľ získať dotáciu na podporu maximálne troch žiadostí, resp. projektov. Maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi v jednom kalendárnom roku na všetky žiadosti je 10 000 eur v súhrne.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre