Kontrola preukázala plytvanie v BVS v objeme miliónov eur


Kontrola mestského kontrolóra v BVS bola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s peniazmi pri verejnom obstarávaní a využívania služobných vozidiel za roky 2015-2018.

 

Počet áut v BVS vzrástol z 217 v roku 2015 na 242 vozidiel v roku 2018. Z áut, ktoré pribudli, bola väčšina (24) osobných vozidiel. Autá si Bratislavská vodárenská prenajímala od spoločnosti Infra Services, a. s. na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy. Infra Services, a. s. dodávala autá pre BVS prostredníctvom subdodávateľov. Tento postup kontrolná skupina vyhodnotila ako obchádzanie účelu zákona o verejnom obstarávaní, keďže verejné peniaze sa takýmto spôsobom bez procesu verejného obstarávania dostávajú k tretím subjektom.

 

Ďalším zistením kontrolnej skupiny bolo, že v BVS absentuje kontrola využívania služobných vozidiel na súkromné účely. Interné predpisy BVS totiž umožňujú používať firemné autá aj na súkromné účely. A tento benefit je v spoločnosti evidentne využívaný. V kontrolovanom období 2015-2018 vzrástol počet vozidiel využívaných na súkromné účely o 57,62%. Autá využívané na súkromné účely nemajú nainštalované GPS, nevedie sa žiadna kniha jázd, ani iné záznamy. Zamestnancom, ktorí využívajú autá na súkromné účely, sa paušálne zráža zo mzdy 30% z celkových výdavkov na spotrebované pohonné hmoty, pri členoch predstavenstva a riaditeľoch úsekov je to dokonca len 20%, bez ohľadu na to, koľko kilometrov prejazdili. Ide o fakticky nevyčísliteľný benefit pre zamestnancov, pretože neexistuje kontrolný mechanizmus, ktorým by sa dalo preveriť, či zamestnanec tento benefit nezneužíva.

 

Závažné zistenie sa týkalo aj sumy, ktorú BVS vynaložila na nájom vozidiel počas uvedeného obdobia 2015-2018. Ide o čiastku 9 151 737,44€ bez DPH. Kontrolná skupina porovnala ceny nájmu vozidiel, ktoré pre BVS dodala Infra Services, a. s., s trhovou ponukou operatívneho leasingu iných dodávateľov. Výsledkom tohto porovnania je, že ak by BVS riadne obstarala motorové vozidlá napr. formou operatívneho leasingu cez verejnú súťaž, mohla ušetriť viac ako 50% nákladov. Čiže BVS takýmto prenajímaním si vozidiel prišla o viac ako 4,5-mil.€.

 

Na základe výsledkov kontroly mestský kontrolór odporučil Bratislavskej vodárenskej, aby rokovala so spoločnosťou Infra Services, a. s. o zmene cenníka z rámcovej zmluvy, alebo o ukončení tejto zmluvy. Tiež, aby optimalizovala počet vozidiel pridelených zamestnancom na používanie aj na súkromné účely a aby nastavila kontrolný mechanizmus pre tieto vozidlá. A, napokon, aby pri zadávaní zákaziek postupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

 

Súčasné vedenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti nemalo námietky k zisteným nedostatkom. Stotožnilo sa s navrhovanými odporúčaniami mestského kontrolóra. Nové vedenie Bratislavskej vodárenskej zároveň informovalo kontrolóra, že na riešení týchto problémov pracuje už od svojho nástupu do funkcie.  

 

Vzhľadom na závažnosť zistení však vedenie mesta zvažuje aj ďalšie kroky v danej veci. Zároveň primátor plánuje uložiť mestskému kontrolórovi vykonanie komplexnej kontroly v BVS.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre