Ocenenie pedagógov


Pri príležitosti Dňa učiteľov 2015 bude primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal oceňovať vynikajúcich pedagogických zamestnancov základných škôl (ZŠ), základných umeleckých škôl (ZUŠ), materských škôl (MŠ) a centier voľného času (CVČ), ktoré pôsobia na území hlavného mesta SR Bratislavy prioritne za:
  1. celoživotnú prácu v školstve v Bratislave s mimoriadnymi výsledkami dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, 
  2. dlhoročný podiel na rozvoji školstva Bratislavy v oblasti výchovy a vzdelávania, humánneho a tvorivého prístupu vo výchovno-vzdelávacom procese,
  3. dosiahnutie mimoriadnych výsledkov v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov Bratislavy,
  4. autorstvo medzinárodných projektov škôl, ktoré reprezentujú hlavné mesto SR Bratislavu a Slovenskú republiku v zahraničí.

Ďalšími kritériami sú viacnásobné vynikajúce výsledky práce pedagóga, počet odpracovaných rokov v školstve v Bratislave, neocenenie primátorom 5 rokov spätne, kvalita spracovania návrhu podávateľom, včasnosť a úplnosť podania požadovaných informácií a kontaktov a ďalšie podľa rozhodnutia výberovej komisie.

Súvisiaci obsah

Komentáre