Od novembra môže verejnosť hlasovať o projektoch z Občianskeho rozpočtu 2020


Na základe odborného posúdenia a po verejnom prerokovaní z 33 doručených návrhov postúpilo do verejného hlasovania 10 občianskych podnetov v kategóriách:

 

Životné prostredie - 6

Doprava a komunikácie - 1

Šport - 2

Kultúra - 1

Sociálna pomoc a sociálne služby - 0

 

O jednotlivých projektoch môžu hlasovať ľudia s trvalým pobytom v Bratislave, ktorí sú starší ako 15rokov. Hlasovať je možné iba raz za ľubovoľné množstvo projektov. Hlasovať sa bude dať v zmysle pravidiel od 2.11.2019 do 14.11.2019 osobne na podateľni magistrátu alebo elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý bude 2.11.2019 spustený na priloženom linku:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Tudp_mYey0-ZxVjkotKgY0ylmWNMbTtCgv6A_LGgGC9URDdFVFVaUFo3OEFHNU5YNkFEWDQ2TElLUS4u

 

Podrobnejšie predstavenie projektov určených na hlasovanie verejnosti:

 

Doprava a komunikácie (1)

 

Označenie cyklocesty v Petržalke a zvýšenie bezpečnosti pre peších v danej lokalite

Cyklotrasa zo Starého Mesta do Petržalky smeruje po Bosákovej ulici, pričom jej pokračovanie smeruje odbočkou pozdĺž Chorvátskeho ramena. Riešením by bolo jej pokračovanie po celej dĺžke chodníka po Bosákovej až po Šustekovu. Cieľom predloženého projektu je vyznačiť na širokom chodníku cyklotrasu a v časti Bosákova/Mlynarovičova/Šustekova zvýrazniť priechody pre chodcov a cyklistov farebne aj reflexnými blikajúcimi svetlami na solárnu energiu.

 

Životné prostredie (6)

 

Zeleň bez obmedzenia priestoru (Ružinov)

Cieľom predloženého návrhu je umiestniť zeleň v Ružinove a potenciálne aj v iných mestských častiach na miesta, kde by nebránila rozvoju mestskej časti – k cestám, chodníkom a budovám, prípadne na strechy a steny budov, električkové trate a strechy zastávok.

 

Tradičné aleje (Čunovo)

Predkladateľ v tomto prípade navrhuje obnoviť pôvodnú alej výsadbou cca 30 stromov popri odbočke cesty 1/2. Navrhovaný druh pre výsadbu je Orech kráľovský, ako sa pôvodne sadil popri cestách, prípadne aj iné druhy drevín.

Regulácia premnožených pouličných mačiek v Bratislave

Cieľom tohto projektu je odchyt, liečba, kastrácia pouličných mačiek, ktoré sú vo väčších mestách problémom, ako aj redukcia počtu voľne žijúcich mačiek s nekontrolovaným množením, čím sa zabezpečí aj lepší zdravotný stav a bude menšie riziko prenosu chorôb. 

 

Stromová alej v blízkosti ulíc Hradská – Dvojkrížna (Vrakuňa)

Cieľom je výsadba stromov a zelene na vhodných plochách a zmiernenie klímy. Predkladateľ sa tým usiluje zlepšiť podmienky na vrakunskom sídlisku.

 

Odborná sadovnícka úprava parčíka na Mraziarenskej 1-5 (Ružinov)

Návrh je zameraný na úpravu existujúceho parčíka, orez drevín, revitalizáciu a prípadnú výsadbu zelene. Parčík bol vybudovaný v r. 2004-2005 v rámci projektu „Zelené mesto“, v r. 2015 a 2016 na jeho údržbu prispievala MČ Ružinov.

 

Údržba pilónov na premostení Ružinovskej a Bajkalskej

Cieľom projektu je vyčistenie pilónov od grafitov a opatrenie antigrafitovým náterom. Pilóny sú plochou, ktorá láka sprejerov. V r. 2012 ju dobrovoľníci premaľovali. Antigrafitový náter by do budúcnosti zamedzil devastácii fasády. Výsledkom by bolo zlepšenie estetiky a vizuálu mesta na Ružinovskej ulici.  

 

Kultúra (1)

 

Reedícia titulu knihy „Osobnosti ulíc Bratislavy“

Predkladateľ navrhuje dotlač titulu Osobnosti ulíc Bratislavy, jeho distribúciu do škôl a propagáciu. Prípadne tiež redukciu obsahu, preklad a marketing pre zahraničných návštevníkov.

 

Šport (2)

 

Workoutové ihrisko na Švantnerovej ul. (Dúbravka)

Vybudovanie rebríkového workoutového ihriska pre deti a dospelých vedľa pneumatikovej dráhy na pozemku mesta a jeho následné využívanie obyvateľmi, predovšetkým mládeže na športovanie.

 

Nový asfalt na ihrisko Belinského (Petržalka)

Natiahnutie nového asfaltu na plochu, ktorá priamo susedí s detským ihriskom pre malé deti, ktoré si tamojšia komunita rodičov svojpomocne obnovila z finančného príspevku z MČ Petržalka. Keďže táto plocha má množstvo hrboľov, dilatácií a taktiež po daždi sa na určitých miestach drží voda, tak nie je dostatočne využívaná. Renovovaná plocha môže byť využívaná na loptové hry, tenis, bedminton či volejbal pre staršie deti.

 

 

Z celkovo doručených 33 návrhov 7 nespĺňalo požadované podmienky, 2 projekty boli žiadateľmi stiahnuté počas verejného prerokovania priamo na mieste, ostatné boli zaradené ako odporúčania pre mesto, mestské časti a mestské podniky. Ich realizáciu by totiž nebolo možné pokryť z prostriedkov vyčlenených pre Občiansky rozpočet 2020, avšak mesto sa stotožňuje s potrebou ich realizácie. Prípadne ide o projekty, ktoré sú zaradené do investičných plánov mesta alebo ich realizácia je spojená s pozemkami zverenými mestským častiam a preto ich nie je možné zrealizovať zo zdrojov hlavného mesta.

 

Od budúceho roka by mal občiansky rozpočet fungovať podľa nových pravidiel, ktoré mesto plánuje predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

 

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre