Posledné tohtoročné mestské zastupiteľstvo


 

Rozpočet hlavného mesta

Celkový rozpočet hlavného mesta sa predkladá ako vyrovnaný vo výške 450 mil. eur, z čoho bežný rozpočet tvorí 324 mil. eur. Pri očakávaných bežných príjmoch na úrovni 326 mil. eur je rozpočtovaný prebytok bežného rozpočtu v objeme cca 2,3 mil. eur. A to napriek prijatým legislatívnym zmenám, ktoré majú výrazne negatívny dopad na rozpočty samospráv, ako aj horší očakávaný vývoj hospodárstva , čo sa odrazilo na nižších očakávaných príjmoch rozpočtu hlavného mesta na roky 2020-2022.

 

Bez akýchkoľvek zmien politík hlavného mesta by bežné výdavky hlavného mesta narástli o približne 15 mil. eur z dôvodu legislatívnych zmien a kolektívnych vyjednávaní. Povinná valorizácia tarifných platov zamestnancov vo verejnom záujme zvýši mzdové výdavky v mestských organizáciách a mestskej polícii o približne 6 mil. eur. Nárast nákladov na financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (novela zákona o sociálnych službách v roku 2019) a neštátnych škôl (rast miezd) zvýši výdavky o minimálne 2,7 mil. eur. Širšie povinnosti v zimnej údržbe chodníkov budú stáť navyše takmer 1 mil. eur. Nárast platov v Dopravnom podniku Bratislava na základe novelizácie zákonníka práce, vyššej minimálnej mzdy (z ktorej sa odvádzajú príplatky) a kolektívneho vyjednávania z roku 2019 sa očakáva na približne 6 mil. eur.

 

Hlavnou ambíciou rozpočtu na roky 2020-2022 je pokračovanie v rozpracovaných projektoch mesta napriek zhoršujúcej sa makroekonomickej situácii, predovšetkým v oblasti dopravy, životného prostredia, kvalitnejšej údržby mesta a sociálnej spravodlivosti. V oblasti dopravy rozpočet počíta s dokončením modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály v roku 2020 a výstavbou Petržalskej električky v rokoch 2021-2023. Taktiež s prípravou modernizácií tratí na Ružinovskej a Vajnorskej, novej trati v území Nív, menších rekonštrukciách v Rači a Starom Meste, obnovou vozidlového parku DPB, spustením parkovacej politiky a výstavbou parkovísk (prioritne záchytné parkovisko Janíkov Dvor a rezidenčné parkoviská), prípravou rozšírenia Harmincovej ulice v Dúbravke a Petržalskej ulice v Čunove.

 

V oblasti životného prostredia a verejných priestorov bude prioritne mesto preberať do správy Sad Janka Kráľa, kde aj začne s revitalizáciou a zanedbanou údržbou. Rovnako bude mesto prvýkrát kompletne inventarizovať svoje stromy, aby sa o túto zeleň dokázalo kvalitnejšie starať. Počíta sa s výsadbou nových stromov nad rámec náhradnej výsadby. Metropolitný inštitút Bratislavy bude realizovať súťaže návrhov na viaceré kľúčové verejné priestory v meste.

 

V oblasti údržby sa zvyšujú výdavky na zimnú a letnú údržbu ciest a chodníkov, aj v spolupráci s mestskými časťami a postupným budovaním komunálneho podniku mesta. Do jeho vzniku budú aj investované ďalšie prostriedky na zriadenie sídla a nákupu nevyhnutnej techniky. V roku 2020 bude tiež prebiehať príprava na nový spôsob správy, prevádzky a rozvoja verejného osvetlenia.

 

V oblasti sociálnej spravodlivosti a dostupného bývania pripravuje mesto súťaže na viaceré nájomné bytové domy, ktoré sa budú v rokoch 2020-2022 projektovať a očakáva sa začiatok výstavby prvých bytov. Taktiež bude mesto rekonštruovať existujúce byty vo vlastníctve mesta s cieľom vytvoriť náhradné nájomné byty a znižovať postupne zoznam čakateľov na náhradný nájomný byt. Mesto začína aktívnejšie pracovať v oblasti pomoci ľuďom bez domova a vylúčeným komunitám (Stavbárska, Kopčianska a iné), aj podporou pilotných projektov „housing first“ a aktívnou spoluprácou s tretím sektorom.

 

Zvýšenie dane z nehnuteľností

Poslaneckú podporu získal aj návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností. Oproti pôvodne avizovaným sadzbám tejto dane sú schválené sadzby pre byty a rodinné domy nižšie. V prípade bytov a rodinných domov sa poplatok za mplochy bude po tomto novom návrhu pohybovať v rozmedzí 0,90 – 1,00 €, teda o 10-15 centov menej ako pred týždňom avizovali pri zdôvodňovaní návrhu predstavitelia mestských častí a mesta. Rovnaký výnos zo zvýšenia dane bude zabezpečený vďaka kompromisnému návrhu, podľa ktorého budú ešte vyššou sadzbou dane zdanené niektoré typy nehnuteľností právnických osôb, konkrétne administratívne a ostatné stavby. Zároveň s tým poslanci schválili aj návrh na rovnomernejšie prerozdelenie výnosov dane medzi jednotlivé mestské časti.

 

Návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností bol spoločným návrhom mesta a mestských častí a podporili ho aj poslanci mestského zastupiteľstva. Tí ho tiež nepovažujú za populárny, ale za nevyhnutný krok pre ďalšie fungovanie mesta a mestských častí. Výpadok príjmov z opatrení vlády alebo parlamentu v kombinácii s negatívnou prognózou ekonomického vývoja totiž znamená, že mesto ani mestské časti by nemohli realizovať všetky svoje očakávané, a v niektorých prípadoch aj dlho odkladané investičné a rozvojové projekty a vážne by to mohlo ohroziť aj kvalitu a rozsah už poskytovaných služieb samospráv. Na spomenuté opatrenia vlády a parlamentu a na nepriaznivú situáciu z pohľadu očakávaných príjmov samospráv už reagovali aj ostatné krajské mestá a svoje sadzby dane z nehnuteľnosti postupne zvýšili. Bratislava by pri zachovaní súčasného stavu bola v budúcom roku mestom s najnižšou sadzbou dane z nehnuteľností spomedzi všetkých krajských miest. 

 

Mesto Bratislava získalo pred niekoľkými dňami priamu dotáciu od vlády vo výške 10-mil. eur a časť problému s budúcoročným rozpočtom má tak sanovanú. Hlavným dôvodom, prečo mesto aj napriek tomu tento návrh podporuje, je solidarita s mestskými časťami. Mestským častiam totiž mesto odovzdáva 50% výnosu dane z nehnuteľností a mestské časti sú na týchto financiách bytostne závislé. Nízke výnosy z tejto dane v kombinácii s rastúcimi výdavkami samospráv v dôsledku opatrení vládnej exekutívy pri nezmenenom rozpočte už ohrozujú ich schopnosť poskytovať služby občanom na zodpovedajúcej úrovni a v nevyhnutnom rozsahu.

 

Mestu Bratislava prinesie zvýšená sadzba dane navyše 12-13-mil. € ročne a rovnako tak mestským častiam. Zvýšený výnos dane pôjde na projekty, z ktorých budú profitovať všetci Bratislavčania a Bratislavčanky. Polovica z trojročného výnosu mesta, t.j. 18-mil. €, bude použitá na opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov. Oproti tomu, čo sa dá urobiť z bežného rozpočtu mesta, bude možné opraviť navyše 90 km ciest. Zoznam komunikácií, ktoré sa budú opravovať už na základe nového manuálu asfaltovania, bude zverejnený na web stránke mesta a jeho plnenie pravidelne odpočtované.

 

Ďalších 18-mil. € bude použitých do zásadného skvalitnenia verejného priestoru v Bratislave. Sú v pláne zadania pre viac ako 40 verejných architektonických súťaží, z ktorých podstatnú časť tvoria súťaže, ktorých výsledkom budú zrekonštruované alebo novovytvorené kvalitné verejné priestory. Z týchto peňazí bude môcť byť zrekonštruované Komenského námestie, Jurigovo námestie, zrevitalizovaný Sad Janka Kráľa, promenáda na Železnej studničke, vyriešená doprava a parkovanie na Kamzíku a zrevitalizované mnohé ďalšie verejné priestory, ktorých zoznam rovnako ako v prípade ciest bude dostupný na web stránke mesta spolu s pravidelnými informáciami, v akom štádiu sa konkrétny projekt nachádza.

 

Výkonnostné kritériá pre manažmenty mestských firiem

Po tom, ako hlavné mesto na základe výsledkov nových otvorených výberových konaní preobsadilo vedúce pozície v kľúčových mestských podnikoch, predstavilo aj jasné, objektívne a zároveň ambiciózne kritériá úspechu pre manažmenty mestských firiem. Tieto kritériá budú riadne zverejnené a budú hlavným mestom dôsledne vyhodnocované. Na podklade dosiahnutia kritérií – ukazovateľov bude možné poskytovať vedeniu výkonnostnú odmenu. Neplnenie výkonnostných kritérií zakladá hlavnému mestu právo na odvolanie vedenia.

 

Hlavné mesto má majetkovú účasť vo viacerých obchodných spoločnostiach, ktorých úlohou je najmä poskytovať služby pre Bratislavčanov, Bratislavčanky, ale tiež návštevníkov nášho mesta. V rámci plnenia novej stratégie mesta vo vzťahu k významným podnikom, kde je mesto jediný, alebo väčšinový akcionár a kde prebehli výberové konania na členov predstavenstiev (Dopravný podnik Bratislava a.s., OLO a.s., BVS a.s. a METRO Bratislava a.s.) boli vypracované výkonnostné kritériá na rok 2020. Cieľom týchto ukazovateľov (KPI - key performance indicators) je na základe dobrej praxe súkromného sektora nastaviť objektívne a transparentné odmeňovanie naviazané na reálne výsledky a výkon podniku. KPI musia byť jednoduché, merateľné, konkrétne a časovo ohraničené. Ich nastavovanie pre mestské podniky je špecifické. Ukazovatele sú nastavené na rok 2020 s ambíciou rozšíriť plánovanie na 3-ročné obdobie v nasledujúcom roku.

 

Výsledky kontroly mestského kontrolóra

Poslanci sa tiež oboznámili s výsledkami ďalšej kontroly mestského kontrolóra. Tento raz si na mušku zobral aj dcéru Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Infra Services, a. s. Kontrola poukázala na nehospodárny odpredaj áut a špeciálnych mechanizmov, ako aj na  nevýhodnú zmluvu o poskytovaní služieb medzi BVS, a.s. a Infra services, a.s.

 

Kontrola zistila, že spoločnosť Infra Services, a. s. v roku 2015 odpredala 10 osobných áut spolu za 12 080 eur a 47 úžitkových, nákladných vozidiel a strojov (mechanizmov) za cenu 47 920 eur. Na odpredaj týchto áut a mechanizmov nebola zrealizovaná žiadna obchodná súťaž. Infra Services nepredložila žiadnu dokumentáciou, na základe ktorej dospela k určeniu predajnej ceny. Na predávanú techniku nebol vyhotovený znalecký posudok a ani odborné posúdenie.

 

Keďže Infra Services predala aj mechanizmy, musela ich nahradiť novými, čo riešila operatívnym leasingom mechanizmov od dodávateľa AWL, s.r.o. Za obdobie 6 rokov využívania služieb operatívneho leasingu mechanizmov zaplatí spoločnosť Infra Services celkovo sumu 8 465 780, 59 eur s DPH a po skončení operatívneho leasingu v roku 2021 tieto vozidlá nebude môcť spoločnosť v zmysle platnej rámcovej zmluvy ani odkúpiť do svojho výlučného vlastníctva.

 

Kontrolná skupina v nadväznosti na výsledky uložila spoločnosti Infra Services viacero odporúčaní. Medzi nimi aj aby rokovala s dodávateľom AWL, s.r.o. o zmene zmluvných podmienok Rámcovej zmluvy o užívaní vozidiel, poskytovaní servisných služieb a údržbe vozidiel. Vedenie spoločnosti Infra Services má do 31.03.2020 predložiť mestskému kontrolórovi správu o plnení prijatých opatrení má predložiť.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre