Výberové konania na riaditeľa/ku Múzea mesta Bratislavy a Mestskej knižnice v Bratislave


Prvým vyhláseným je výberové konanie na riaditeľa/ku príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy.

 

Múzeum mesta Bratislavy je zbierkotvornou, vedeckovýskumnou a kultúrno-vzdelávacou organizáciou v oblasti múzejných činností pre územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

 

Zámerom zriaďovateľa je, aby bolo múzeum modernou, stabilnou a uznávanou inštitúciou, ktorá bude zvyšovať profesionálne štandardy v oblasti svojho pôsobenia, teda pri nadobúdaní, správe, starostlivosti o zbierkové predmety a zároveň bude vedieť držať krok s novými trendmi a inováciami pri prezentácii  a sprostredkovaní tém. Z hľadiska komunikácie a zapájania návštevníkov očakávame od Múzea mesta Bratislavy posilnenie sociálneho a komunitného potenciálu inštitúcie. Múzeum bude pracovať s verejnosťou (s dôrazom na lokálne publikum) prostredníctvom širokého spektra aktivít a budovať pre tento účel potrebné kapacity, infraštruktúru a zodpovedajúce služby.

 

Od riaditeľa/ky sa očakáva profesionalizácia riadenia a zhodnotenie prevádzky múzea ako celku, ako aj jednotlivých expozícií s ohľadom na ich efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť.

 

Očakávaný termín nástupu riaditeľa/ky Múzea mesta Bratislavy je máj 2020.

 

Podrobné informácie o výberovom konaní vrátane požiadaviek na uchádzačov/ky je možné nájsť TU:   

 

https://www.bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B0H0J63%230&RecordId=14104

 

 

Druhým vyhláseným je výberové konanie na riaditeľa/ku príspevkovej organizácie Mestská knižnica v Bratislave.

 

Mestská knižnica v Bratislave je univerzálnou verejnou knižnicou. Jej hlavným poslaním je prostredníctvom knižnično-informačných služieb z vlastných a vonkajších knižnično-informačných zdrojov zabezpečovať prístup k informáciám.

 

Zámerom zriaďovateľa je, aby knižnica posilnila svoju sociálnu, komunitnú, informačnú a vzdelávaciu rolu, ktorú môže zohrávať vo vzťahu k mestu, jeho rôznorodým komunitám a obyvateľom – s ohľadom na existujúce a možné budúce potreby, spoločenské a demografické trendy (napr. boj s dezinformáciami, začleňovanie zahraničnej komunity, zdieľanie ako stratégia udržateľnosti, starnutie populácie, osamelosť, zhoršujúce sa duševné zdravie). Očakávaním je zároveň aj to, že knižnica bude aktívnejšie komunikovať a prezentovať sa v online aj offline prostredí.

 

Od riaditeľa/ky sa očakáva profesionalizácia riadenia knižnice, optimalizácia organizačnej štruktúry tak, aby knižnica napĺňala úlohy modernej inštitúcie, funkčné a priestorové prehodnotenie objektov, v ktorých knižnica sídli.

 

Očakávaný termín nástupu riaditeľa/ky Mestskej knižnice v Bratislave je máj 2020.

 

Podrobné informácie o výberovom konaní vrátane požiadaviek na uchádzačov/ky je možné nájsť TU.  

 

https://www.bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B0H0JAJ%230&RecordId=14104

 

 

Proces výberu riaditeľov/riaditeliek mestských príspevkových organizácií bude rovnaký ako v predchádzajúcich prípadoch. Teda opäť sa bude riadiť jasnými pravidlami, pôjde o viackolový výber aj s verejnou časťou, vo výberových komisiách budú zapojení odborníci a o postupe celého výberu budeme opäť transparentne informovať. Cieľom je vybrať skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity, ktorí dokážu dať organizácii rozvojový impulz, zabezpečia vysokú kvalitu poskytovaných služieb a vykonávaných činností.

 

Výberové konania na riaditeľov/ky Bratislavského kultúrneho a informačného strediska a Galérie mesta Bratislavy boli vyhlásené v decembri 2019 s uzávierkou prijímania prihlášok do 20.1.2020 (vrátane). Na začiatku februára 2020 plánujeme vyhlásiť výberové konanie na riaditeľa/ku Mestského ústavu ochrany pamiatok. O jeho vyhlásení budeme rovnako informovať.

Súvisiaci obsah

Komentáre