Výzva na výber odborných hodnotiteľov


Výzva sa vyhlasuje v zmysle schváleného Štatútu grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis, ktorý slúži na podporu a realizáciu:

  1. umeleckých a kultúrnych projektov a aktivít celomestského, nadmestského a medzinárodného významu, ktoré sa realizujú v Bratislave, ktoré propagujú Bratislavu v zahraničí, alebo ktoré sa realizujú v iných mestách na Slovensku za účelom propagácie Bratislavy,
  2. podujatí, konferencií, workshopov a seminárov s umeleckou tematikou,
  3. vydávania publikácií, kníh a tlačovín o Bratislave, alebo propagujúcich určité oblasti života a osobností Bratislavy,
  4. aktivít a projektov multižánrového charakteru,
  5. ochrany hmotného kultúrneho dedičstva.

Informácia o odbornej hodnotiacej komisii

Za člena odbornej hodnotiacej komisie môže byť nominovaný iba odborník v danej oblasti s praxou v hodnotení projektov v relevantných inštitúciách vo vzťahu k posudzovanej oblasti, ktorý nie je poslancom hlavného mesta. Člen odbornej hodnotiacej komisie nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadneho zo žiadateľov, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, rovnako nemôže byť zamestnancom žiadneho zo žiadateľov, ani členom záujmového združenia alebo organizácie, ktorá je žiadateľom. Tiež sa vylučuje, aby člen hodnotiacej komisie hodnotil projekt, v ktorom má priamy alebo nepriamy osobný záujem, ktorý by spôsobil konflikt záujmov.

Žiadosti je potrebné zaslať spolu s povinnými prílohami v termíne do 12.03.2019 na adresu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava.

Na obálku uviesť : „Odborný hodnotiteľ Ars Bratislavensis – neotvárať“

a súčasne zaslať svoj životopis vo formáte .docx e-mailom na: veronika.hudekova@bratislava.sk, pričom do predmetu správy je potrebné uviesť: „odborny hodnotitel Ars Bratislavensis“.

V roku 2018 hlavné mesto Slovenskej republiky prostredníctvom grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis podporilo 320 projektov v celkovej sume 330-tis. Eur.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke mesta: https://www.bratislava.sk/sk/granty.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre