Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy


Zmena rozpočtu hlavného mesta

Pandémia nového koronavírusu zastavila svetovú ekonomiku, vrátane Slovenska. Hlavné mesto sa pripravuje na tri možné scenáre vývoja, ktoré ekonomicky predstavujú pokles HDP od 7% po 40%. Za najpravdepodobnejší považujeme scenár mierneho priebehu pandémie s poklesom HDP medzi 7% a 12,5%.

Pri miernom priebehu pandémie očakáva hlavné mesto fiškálny dopad vo výške 31 – 40 mil. eur (9 – 12% bežného rozpočtu na rok 2020). Najväčšiu časť výpadku predstavuje výpadok v dani z príjmu fyzických osôb, ktorú štát rozdeľuje medzi samosprávy. Podľa prognózy ministerstva financií bude tento výpadok pri 7 – 12,5% poklese HDP tvoriť 12 – 17 mil. eur pre hlavné mesto.

Z tohto dôvodu musí hlavné mesto pristúpiť ku kráteniu a viazaniu výdavkov v rozpočte. Predkladaná zmena rozpočtu predstavuje krátenie bežného rozpočtu o 12 mil. eur, krátenie investičného rozpočtu o 13 mil. eur, zníženie plánovaného čerpania úveru z 20 mil. eur na 12,5 mil. eur a viazanie dodatočných bežných výdavkov na úrovni 11 mil. eur. Dokopy teda znižujeme alebo viažeme výdavky o takmer 36 mil. eur. Bežný rozpočet sa kráti plošne naprieč oddeleniami.

Keďže všetky doteraz dostupné prognózy sú predbežné a skutočné dopady budú okrem dĺžky trvania pandémie závisieť na konkrétnych opatreniach štátu a vývoji v ostatných krajinách, situáciu budeme monitorovať a reagovať na vývoj situácie.

Daň z nehnuteľností na 3 splátky

Poslanci mestského zastupiteľstva dnes odobrili návrh mesta, aby bola splatnosť dane z nehnuteľností pre všetkých občanov a živnostníkov automaticky rozdelená do troch splátok.

Súčasná výška daňovej povinnosti, od ktorej správca dane určoval zaplatenie dane v splátkach, bola stanovená na hranicu 66 eur pre fyzické osoby a fyzické osoby podnikateľov a 666 eur pre právnické osoby. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a očakávané negatívne ekonomické dopady mesto pristúpilo pre rok 2020 k zrušeniu hranice výšky daňovej povinnosti pre tých najzraniteľnejších, ktorými sú občania a živnostníci, čím umožní každému občanovi a živnostníkovi zaplatiť daň z nehnuteľnosti v troch splátkach. Samozrejme, v prípade ak niekto bude mať záujem zaplatiť splátku naraz, táto možnosť zostane zachovaná.

S doručovaním daňových výmerov sa začne v máji. Aj v tejto veci sa mesto vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodlo prijať opatrenie a znížiť riziko prenosu koronavírusu. Daňové výmery budú preto v prvom kole zasielané obyčajnou poštou. Približne 192-tis. daňovníkov v Bratislave sa tak nebude musieť stretnúť s doručovateľom, alebo si ísť prevziať rozhodnutia o dani na poštu a vystavovať sa tak riziku nákazy. Zaplatenie dane z nehnuteľností, resp. jej prvej splátky bude správca dane kontrolovať koncom júna. V prípade, ak daňovník sumu neuhradí v tomto termíne, rozhodnutie mu bude zaslané opätovne, avšak už doporučene do vlastných rúk. Splatnosť druhej splátky dane z nehnuteľností je nastavená na 30. septembra a tretej 30. novembra.

Zmeny a doplnky územného plánu

Mestskí poslanci sa tiež oboznámili s materiálom o príprave obstarávania zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta. Aktuálne pripravovaný balík zmien a doplnkov zahŕňa tri tematické okruhy, ktoré predstavujú momentálne najakútnejšie potreby mesta v celomestskom verejnom záujme:
v oblasti rozvoja mestských častí – ide o umožnenie obstarávania územných plánov zón podľa aktuálnych potrieb jednotlivých mestských častí;
v oblasti reklamných stavieb – rozumnou a primeranou reguláciou nastaviť jasné pravidlá umiestňovania reklamných stavieb vo verejných priestoroch mesta;
v oblasti dopravy – nová trasa električky po Pribinovej, Košickej a Miletičovej ulici, ktorá pomôže zmierniť dopravné preťaženie v území bratislavských Nív a vytvorí nový mestský okruh s prepojením Petržalskej a Ružinovskej radiály.

Nová riaditeľka Galérie mesta Bratislavy

Poslanci mestského zastupiteľstva na dnešnom zasadnutí schválili výsledky výberového konania na pozíciu riaditeľa/-ky Galérie mesta Bratislavy a do funkcie vymenovali úspešnú uchádzačku Mgr. Katarínu Trnovskú, ArtD.

Výberové konanie pred komisiou na túto pozíciu, vrátane verejného vypočutia kandidátov, sa uskutočnilo 25. februára 2020. Z piatich uchádzačov, ktorí sa postavili pred výberovú komisiu (1. Zuzana Jakalová, 2. Ivan Jančár, 3. Lýdia Pribišová, 4. Katarína Trnovská a 5. Martin Vančo) výberová komisia na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Katarínu Trnovskú za riaditeľku Galérie mesta Bratislavy. Komisia sa zhodla, že Katarína Trnovská spĺňa predpoklady pre ďalší rozvoj Galérie mesta Bratislavy smerom k modernej galerijnej inštitúcii, ktorá bude zohľadňovať štandardy, aktuálne aj budúce výzvy. Komisia tiež ocenila dôraz uchádzačky na požiadavku otvorenosti a komunikácie a ambíciu rozvíjať Galériu mesta Bratislavy ako aktívnu inštitúciu, ktorá sa zúčastňuje celospoločenského dialógu.

Súvisiaci obsah

Komentáre