Strategické hlukové mapy


V zmysle Zákona SR č.2/2005 Z. z. [1] (v platnom znení) sú stanovené fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby povinné zabezpečiť spracovanie strategických hlukových máp (ďalej SHM) a poskytnúť údaje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“), ktoré sú uvedené v Nariadení vlády č. 43/2005 Z. z.. Tieto údaje sú podkladom pre spracovanie správy, ktorá musí Slovenská republika spracovať na základe znenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC [7].
Požiadavky a rozsah pre strategické hlukové mapy územia aglomerácie sú popísané v bode 3, prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.. Obsah a rozsah vyplýva zo Zákona č. 2/2005 Z. z. a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC. Niektoré údaje, ktoré sú uvedené v nariadení a požadované Európskou komisiou sú fakultatívne a niektoré sú povinné. Ak údaje, ktoré sú fakultatívne, nie sú v čase spracovania strategickej hlukovej mapy dostupné alebo nie sú k dispozícii, nie je ich potrebné úradu poskytnúť.
V ďalšom sú uvedené súhrnné informácie, ktoré je povinný spracovateľ strategickej hlukovej mapy Bratislavskej aglomerácie poskytnúť úradu. Údaje sú pre územie Bratislavskej aglomerácie (ďalej BA), ktorej územie bolo stanovené Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 42/2011 z 24.6.2011.
V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d, zákona č. 2/2005 Z. z. [1] zabezpečuje vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany pred hlukom pre územie Bratislavskej aglomerácie Hlavné mesto SR Bratislava, ako obec s najväčším počtom obyvateľov v aglomerácii.

Do dokumentácie je možné nahliadnuť aj  na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE od 25.4.2019.

Strategické hlukové mapy