Súčasný stav Horského parku a ďalšie vízie

„Chránený areál, ktorý bol založený ako prírodno-krajinársky park s využitím pôvodného lesného porastu v súčasnosti potrebuje rekonštrukciu územia a určenie jasných pravidiel vo funkciách plochy.“

„CHA je chápaný dvoma smermi ako chránené územie s významným biotopom a ako lesopark (prírodno-krajinársky park). V súčasnosti sú tieto dva pohľady dosť protichodné. Je veľmi ťažké zabezpečiť na ploche chráneného areálu tieto funkcie, keďže ochrana prostredia je nad rekreačnou funkciou tohto územia. Mnoho obyvateľov tlačí, aby sa viac investovalo do lesoparku ako rekreačného parku, čo nie je úplne ani v našom záujme, keďže ide o chránený areál v 4. stupni,“ uviedli pracovníci oddelenia životného prostredia a mestskej zelene hlavného mesta.
Podľa nich potreby areálu vychádzajú zo súčasného stavu: „Pôvodný prírodno-krajinársky park je prestarnutý. Naším záujmom je navrátenie sa k pôvodnej myšlienke zakladateľa (Henricha Justiho). Obnoviť funkciu prírodno-krajinárskeho parku, ktorá vychádza z možností chráneného areálu a súčasných potrieb návštevníkov. Zároveň sa chceme zamerať aj na prezentovanie CHA aj ako edukačnej zóny vývoja lesného spoločenstva vo všetkých jeho etapách. A to bude jeden z prioritných prvkov v v chránenom areáli, keďže sa vytvorí tzv. „bezzásahová zóna,“ ktorá bude edukačným priestorom pre všetkých ktorých zaujíma vývoj lesného porastu a zároveň aj prezentácia pre rôzne študijné účely.

Taktiež vzniknú v Horskom parku miesta pre podporu biodiverzity (hmyzu, obojživelníkov, vtákov a rôznych húb a rastlinných spoločenstiev) keďže v časti CHA bude postupne zamedzený pohyb návštevníkov odumierajúcimi stromami, ktoré sú súčasťou kolobehu života lesa.V časti CHA mimo „bezzásahovej zóny“ bude zabezpečená rekreačná funkcia s prihliadnutím na ochranu prírody vychádzajúcej z potrieb 4. stupňa ochrany.
„V tejto zóne naviažeme na pôvodné funkcie prírodno-krajinárskeho parku a obnovíme oddychové zóny (obnova kruhovej lavičky), zelené terasy, športové zóny – fitnes prvky, detské lavičky, bežeckú cestu (kde sa realizuje podujatie Milá Míľa), prechádzkové zóny (chodník nad mokraďou). Sprístupníme miesta pre ukážku biotopov – (priestor pre záchranný transfer chránených rastlinných druhov). Súčasťou obnov bude aj revitalizácia mobiliáru (oprava sochárskych diel, altánku, výmena lavičiek a pod.), vytvorenie priestoru pre rozmnožovanie obojživelníkov a tiež vytvorenie edukačných plôch pre introdukované dreviny,“ uviedli pracovníci mesta.

Rekreačné využitie územia a jeho ochranu v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny definuje Program starostlivosti o chránené územie Horský park na obdobie rokov 2019 – 2048, ktorý má ambíciu tieto dve rozdielne funkcie zosúladiť. Pozrime sa čo prinesie.