Symboly mesta

Erb

Erb Bratislavy tvorí v červenom neskorogotickom štíte strieborné trojvežové opevnenie s bránou, na červených strechách veží sú po dve zlaté gule so zlatými hrotmi a v bráne zlaté, do polovice vytiahnuté mreže. Opevnenie v erbe Bratislavy sa zvykne nesprávne vysvetľovať ako zobrazenie hradu, resp. zobrazenie troch bratislavských brán: Michalskej, Vydrickej a svätého Vavrinca. V skutočnosti ide o všeobecný symbol stredovekého mesta. Erb Bratislavy je jeden z heraldicky najčistejších mestských erbov, ktorých obsahom je opevnenie.

Erb Bratislavy sa vo svojej farebnej i jednoduchej jednofarebnej napodobenine používa na pečatidle hlavného mesta, na insígniách primátora, na plakete Ceny hlavného mesta, ale aj v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov hlavného mesta a mestských častí na budovách, v ktorých majú svoje sídlo primátor a magistrát hlavného mesta, starostovia a miestne úrady mestských častí a mestská polícia.

Erb sa tiež používa na označenie územia hlavného mesta. Erb Bratislavy slúži i na označenie motorových vozidiel mestskej polície a mestskej hromadnej dopravy. Na listinách a na úradných pečiatkach používajú erb Bratislavy primátor, starostovia a orgány mestského zastupiteľstva a miestnych zastupiteľstiev, ale len vtedy, ak listina obsahuje nariadenie, uznesenie alebo rozhodnutie orgánov hlavného mesta, mestskej časti alebo orgánov mestského zastupiteľstva a miestneho zastupiteľstva.


Zástava

Zástavu Bratislavy tvoria dva vodorovné pruhy, horný biely a spodný červený rovnakej šírky, ktoré sú ukončené lastovičím chvostom. Zástavu mesta používa primátor, starostovia a orgány mestského a miestneho zastupiteľstva pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, ale aj v interiéri budov pri slávnostných zhromaždeniach.

Na budove Novej radnice je zástava vyvesená nepretržite, na budovu Primaciálneho paláca sa vyvesuje počas rokovaní mestského zastupiteľstva a pri iných slávnostných a oficiálnych príležitostiach spolu so štátnou vlajkou.

Zástava


Pečať mesta

Pečať Bratislavy tvorí erb Bratislavy s kruhopisom „PEČAŤ MESTA BRATISLAVY“ v slovenskom a latinskom jazyku. Pečať Bratislavy sa používala na pečatenie významných listín a dokumentov, na listinách o udelení čestného občianstva a ceny Bratislavy, prípadne pri iných špecifických príležitostiach.


Logo

Logo patrí historicky k najmladším symbolom Bratislavy. Reprezentuje mesto prostredníctvom modernej značky ako dôležitej súčasti tvorby korporátnej identity mesta

Logo Bratislavy vzniklo vo verejnej neanonymnej súťaži v roku 2004. V rámci konceptu novej korporátnej identity Bratislavy pristúpilo mesto v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu k vytvoreniu nového logotypu a vizuálneho štýlu komunikačných prostriedkov Bratislavy.

Medzinárodná porota prehodnotila 966 samostatných návrhov 610 autorov. Porota ocenila víťazný návrh Martina Žilinského predovšetkým pre vydarené zjednodušenie hradu ako najvýraznejšieho symbolu Bratislavy. Grafické spracovanie jednotlivých prvkov aplikácií umožňuje širokú variabilitu a schopnosť autora realizovať komplexný vizuálny štýl.

Autorské práva k používaniu loga chráni licenčná zmluva. Použitie loga Bratislavy je podmienené písomným súhlasom hlavného mesta SR Bratislavy a dodržaním pravidiel jeho používania podľa dizajn manuálu.

Viac informácií o možnostiach použitia loga Bratislavy získate na adrese: Oddelenie komunikácie a marketingu, [email protected].

Logo Bratislavy