Systém zberu

Vznik, zmeny a zánik na zapojenie sa do systému zberu je povinný oznámiť správca nehnuteľnosti na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu vyplnením tlačiva: Oznámenie o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti a v individuálnej bytovej výstavbe aj tlačiva: Žiadosť o zapojenie, zmenu alebo zánik zapojenia do systému zberu odpadu zo záhrad v lehote do 15 dní odo dňa vzniku povinnosti zapojiť sa, oznámenia zmeny alebo zániku na zapojenie sa do systému zberu.
 
Správcom nehnuteľnosti pre:

 1. rodinný dom je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca  na základe zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného právneho úkonu,
 2. bytový dom alebo rodinný dom s nájomnými bytmi je
      a. vlastník,
      b. nájomca na základe zmluvy o nájme alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti  na základe iného právneho úkonu,
      c. správca pre nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta alebo mestskej časti,
 3. bytový dom vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve fyzických osôb alebo  právnických osôb  je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca podľa osobitného predpisu,
 4. ostatné budovy na bývanie je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca  na základe zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného právneho úkonu,
 5. nebytový priestor v bytovej budove slúžiacej na podnikateľské účely alebo iné ako podnikateľské účely je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na základe zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti  na základe iného právneho úkonu,
 6. nebytovú budovu je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na základe zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného právneho úkonu,
 7. inžiniersku stavbu je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na základe zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného právneho úkonu,
 8. nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada, byt, nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada, hausbót je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na základe zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného právneho úkonu.