Talentovaná mládež

Hlavné mesto od 1.3. 2022 otvára výzvu na predloženie návrhov na ocenenie talentovanej mládeže za rok 2021. Do výzvy sa môžu zapojiť úspešní reprezentanti Bratislavy, ktorí sa v minulom roku stali víťazmi na medzinárodných, celoštátnych, alebo na krajských predmetových súťažiach a olympiádach. Vyzývame preto všetkých, ktorí sa venujú práci s deťmi a mládežou, aby nám zaslali návrhy na ocenenia do 31. marca 2022. 


V tomto roku prebehne už 26. ročník Stretnutia primátora s talentovanou mládežou Bratislavy. Len za posledných 10 rokov svojej existencie bolo ocenených takmer 800 detí a mládeže, ktorých pripravovalo vyše 400 pedagógov a trénerov v rôznych oblastiach. O vzrastajúcej popularite oceňovania mladých ľudí svedčí aj počet prijatých nominácií v rámci jedného ročníka, ktorý sa pred pandémiou vyšplhal nad 200. Práve pandémia znemožnila mnohým v predošlých dvoch rokoch súťažiť a plnohodnotne reprezentovať hlavné mesto. Napriek tomu bolo v roku 2021 ocenených 65 žiakov a študentov a 49 pedagógov a trénerov.

Do výzvy sa môžu zapojiť všetci, ktorí sa venujú práci s deťmi a mládežou. Nominovaní majú byť najúspešnejší reprezentanti Bratislavy, ktorí sa v roku 2021 stali víťazmi na medzinárodných súťažiach s účasťou aspoň troch krajín, na celoštátnych, krajských predmetových súťažiach a olympiádach. Spolu s návrhom na ocenenie reprezentanta chce primátor Bratislavy Matúš Vallo poďakovať aj ich pedagógom, či trénerom za výchovu mladých úspešných reprezentantov hlavného mesta.

Nominácie prostredníctvom online formulára môžu zasielať zriaďovatelia všetkých typov škôl a školských zariadení na území hlavného mesta (BSK, Okresný úrad Bratislava, starostovia mestských častí, príp. školské úrady), riaditelia základných a stredných škôl, riaditelia ZUŠ aj CVČ, športové kluby, zväzy, združenia a všetci tí, ktorí pracujú s bratislavskou mládežou. V záujme zabezpečenia čo najkvalitnejšieho výberu zástupcov talentovanej mládeže boli vypracované pravidlá oceňovania, ktoré sú dostupné na webovej stránke mesta: https://bratislava.sk/sk/talentovana-mladez.

Oceňovanie je rozdelené do 6 kategórií:

  1. kultúra
  2. šport
  3. prírodné a technické vedy
  4. jazyky
  5. profesijná súťaž, voľný čas
  6. ostatné

V prípade dvoch a viacerých nominovaných žiakov/študentov na ocenenie talentovanej mládeže, ktorí sú z jednej školy, organizácie, klubu alebo zväzu prosíme navrhovateľov nominácií, aby v nominačnom liste uviedli, ktorého žiaka/študenta preferujú oceniť.

 

Akceptované budú iba kompletne vyplnené nominačné listy vrátane doručených fotokópií dosiahnutého ocenenia (diplomy, výsledkové listiny, fotografie medailí, trofejí a pod.)  poslané v termíne od 1. marca do 31. marca 2022. Fotokópie ocenení je potrebné poslať na adresu: [email protected]. Do predmetu mailu uveďte názov kategórie, v ktorej je žiak/študent nominovaný.  


O výbere talentovanej mládeže bude rozhodovať výberová komisia v apríli 2022.

Stretnutie primátora s talentovanou mládežou a ich pedagógmi a trénermi sa uskutoční dňa 6. júna 2022 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca o 10:00 h.

Podrobnejšie informácie o predkladaní návrhov na ocenenie talentovanej mládeže spolu s online formulárom nominačného listu nájdete na webovej stránke mesta: https://bratislava.sk/sk/talentovana-mladez  a na [email protected].