Technické listy mesta Bratislava

Na detailoch ciest a chodníkov nám záleží

V našom meste sa snažíme o štandardizáciu procesov. Uvedomujeme si, že je dôležité mať procesy a ich detaily zjednotené, či už ide o veľkoplošné alebo lokálne opravy ciest a chodníkov. Práve vďaka tomu Bratislavčanky a Bratislavčania dostanú väčšiu kvalitu rekonštrukcií vo verejnom priestore. Sme preto radi, že vám môžeme predstaviť technické listy mesta Bratislava, familiárne TLMB a hovorovo „manuál asfaltovania“. 

TLMB prinášajú štandardizované detailné riešenia a postupy zamerané na zabezpečenie vysokej kvality opráv ciest a chodníkov v našom meste. Vďaka nim zjednotíme napríklad aj prípravu a realizáciu projektov, ktoré súvisia s mestskými komunikáciami, ale sú realizované cudzími subjektmi, developermi a podobne. TLMB budú využité pri návrhoch, pri samotnej realizácii a poslúžia aj pri kontrole zhotovenia pred prevzatím cesty či chodníka do správy mesta či mestských časti. Mestské časti TLMB pripomienkovali a budú ich tiež používať.

TLMB zaostrujú na detail. Veľká pozornosť je kladená na spoľahlivé osadenie drobných prvkov, akými sú obrubníky a prídlažba. Tie vo veľkej miere ovplyvňujú ich dlhodobú životnosť tak, aby pri ďalších opravách neboli potrebné zásahy do okrajových častí vozoviek a aby sa umožnila pohodlná výmena iba obrusných vrstiev vozoviek.

TLMB zjednocujú návrhy na riešenie bezbariérových úprav tak, aby sa tieto úpravy stali skutočne bezbariérovými. Navrhujú sa v sklonoch, ktoré nie sú hraničnými. Výškový rozdiel na hrane obrubníka je navrhnutý v hodnote blízkej nule. Ak sa bezbariérové priechody budú opravovať podľa TLMB, prinesú tým, pre ktorých sú určené, novú kvalitu v ich využívaní.

TLMB predstavujú otvorený dokument, ktorý bude možné pravidelne dopĺňať o nové detaily, ktorých potreba sa ukáže pri pripravovaných opravách alebo novostavbách. Bude možná aj prípadná úprava pôvodných návrhov podľa získaných skúseností alebo pri ponuke nových materiálov a technologických postupov.