Túlavé zvieratá

Mesto Bratislava zabezpečuje odchyt túlavých zvierat, zber uhynutých zvierat, sterilizáciu alebo kastráciu ferálnych mačiek. Podrobnosti o vodení psa upravuje záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.6/2003.


Systém nahlasovania túlavých či uhynutých zvierat

Hlavné mesto a Sloboda zvierat (SZ) uzavreli zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti veterinárnej asanácie túlavých alebo uhynutých zvierat. Partner mesta vzišiel z verejnej súťaže a zmluva na poskytnutie nepretržitých služieb je viazaná na dobu určitú po dobu 12 mesiacov.
Zmluva mení systém oznamovania túlavých či uhynutých zvierat. Hlavná zmena spočíva v tom, že oznámenie o týchto zvieratách nebude adresované priamo Slobode zvierat, ale obyvatelia budú informovať Mestskú políciu hl.m. mesta SR Bratislavy. K dispozícii bude číslo skráteného volania 159. Vzápätí mestská polícia zašle oznámenie na dispečing Slobody zvierat mailom a jej predstavitelia zabezpečia odchyt túlavého alebo uhynutého zvieraťa.


Po zavolaní na číslo 159 nahlásia obyvatelia údaje priamo do systému (tabuľková forma), pričom pracovník dispečingu mestskej polície si zaznačí dátum a čas nahlásenia, ulicu, kde sa dané zviera pohybuje, meno a priezvisko nahlasovateľa, telefónny kontakt, druh zvieraťa, rasu a počet. Zároveň budú spísané presné údaje o dátume a čase výkonu, umiestnenie do karantény a ďalšie údaje, napríklad nakladanie s túlavým zvieraťom.


Táto nová tabuľková forma zápisu bude slúžiť ako podklad pri fakturácii služieb od Slobody zvierat, ktoré sú definované v zmluve s hlavným mestom. Tým sa vytvára systém kontroly činnosti SZ a to tak, že podklady zaznačené v spisovom zázname sa musia zhodovať s údajmi v objednávkach, ktoré dostali od mestskej polície. Mesto tak uhradí len tie výkony, ktoré objednala mestská polícia. Na činnosť odchytu a  asanácie túlavých či uhynutých zvierat je vyčlenených podľa zmluvy 120 000 eur s DPH.
Žiadosť o kastráciu / sterilizáciu "Ferálnych" divožijúcich mačiek je potrebné písomne, alebo mailom na adrese: [email protected]. V žiadosti treba uviesť adresu výskytu, kontaktné údaje na Vás ako oznamovateľa a približný počet mačiek. Následne hlavné mesto zašle objednávku Slobode zvierat a tá po obdržaní objednávky zrealizuje odchyt do 10 pracovných dní. Po kastrácii / sterilizácii ak sú zvieratá v dobrej zdravotnej kondícii sú vypustené do pôvodného prostredia. Tento kastračný program, pre ktorý sa hlavné mesto rozhodlo, pomáha regulovať počet ferálnych mačiek v meste. Netreba zabúdať na fakt, že ferálne mačky plnia niekoľko dôležitých funkcií v prírode, okrem iného elimináciu drobných hlodavcov a podobne.