Ubytovňa Fortuna

Ubytovacie zariadenie Fortuna je zriadené ako účelové zariadenie hlavného mesta SR Bratislavy za účelom poskytovania prechodného ubytovania vybraným skupinám obyvateľom Bratislavy.
Ubytovňa Fortuna poskytuje svojím obyvateľom služby:

  • prechodné ubytovanie
  • základné sociálne poradenstvo odborným pracovníkom ubytovne

Cieľové skupiny obyvateľov

  • rodiny a osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi bez zabezpečenia bývania
  • odchovanci detských domov po ukončení ústavnej starostlivosti (max. do 35 roku veku)
  • týrané osoby a obete domáceho násilia po písomnom doporučení krízového strediska, v ktorom im bola poskytnutá odborná pomoc pobytovou formou
  • zamestnanci hlavného mesta a zamestnanci organizácií  v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta

Podmienky prijatia

Žiadateľ žiadosť vyplní podľa predtlače a k žiadosti doloží prílohy, ktoré sú uvedené v žiadosti. Vyplnenú žiadosť aj so všetkými prílohami osobne odnesie alebo zašle poštou na oficiálnu adresu úradu Hlavného mesta SR Bratislavy:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne nám.1,  P. O. Box 192
814 99  Bratislava 1

Žiadosť na stiahnutie

Po zaevidovaní žiadosti bude písomné stanovisko ubytovne žiadateľovi doručené. V prípade prijatia žiadateľa na prechodné ubytovanie v ubytovni Fortuna, Hlavné mesto SR Bratislava uzatvorí s občanom zmluvu o ubytovaní. Konzultácie a informácie o ubytovaní sa poskytujú v ubytovni Fortuna.

Adresa

Agátova 1/a
841 02 Bratislava

Kontakt

+421 264 461 281

Aktuálne informácie (stav ku dňu 1.8.2019):

  • Kapacita ubytovne podľa kolaudačného rozhodnutia: 361 osôb
  • Naplnenosť kapacity v percentách: 75 %
  • Počet evidovaných žiadostí o ubytovanie 2 pre 5 osôb
  • Počet zamestnancov ubytovne: 13