Ubytovňa Kopčany

Ubytovacie zariadenie Kopčany je zriadené ako účelové zariadenie hlavného mesta SR Bratislavy za účelom poskytovania prechodného ubytovania vybraným skupinám obyvateľom Bratislavy.
Ubytovňa poskytuje svojím obyvateľom služby:

  • prechodné ubytovanie
  • základné sociálne poradenstvo odborným pracovníkom ubytovne

Cieľové skupiny obyvateľov

  • rodiny a osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi bez zabezpečenia bývania
  • odchovanci detských domov po ukončení ústavnej starostlivosti (max. do 35 roku veku)
  • zamestnanci hlavného mesta a zamestnanci organizácií  v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta

Podmienky prijatia

Žiadatelia musia vyplniť žiadosť, ktorú si môžu stiahnuť nižšie na tejto webovej stránke, vyzdvihnúť vo Front Office hlavného mesta alebo na ubytovni Kopčany, Kopčianska 90, Bratislava.

Žiadateľ žiadosť vyplní podľa predtlače a k žiadosti doloží prílohy, ktoré sú uvedené v žiadosti. Vyplnenú žiadosť aj so všetkými prílohami osobne doručí do podateľne Magistrátu alebo zašle poštou na adresu:

Hlavné mesto SR Bratislava
Ubytovňa Kopčany
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava 1

Žiadosť na stiahnutie

Po zaevidovaní žiadosti bude písomné stanovisko príslušnej ubytovne žiadateľovi doručené. V prípade prijatia žiadateľa na ubytovanie na prechodný pobyt v ubytovni, Hlavné mesto SR Bratislava uzatvorí s občanom zmluvu o ubytovaní. Konzultácie a informácie o ubytovaní sa poskytujú v ubytovni.

Kontakt

Telefón/fax: +421 263 838 687
E-mail: [email protected]

Aktuálne informácie

Stav ku dňu 01.01.2020:

  • Reálna kapacita ubytovne: 220 osôb
  • Naplnenosť kapacity v percentách: 81,82%
  • Počet voľných buniek a miest v nich: 9 obytných miestností po 3 osoby
  • Počet evidovaných žiadostí o ubytovanie: 41 pre 134 osôb
  • Počet zamestnancov ubytovne: 10