Open Call


Po minuloročnom úspešnom pilotnom ročníku spúšťa BKIS aj tento rok systém na predkladanie žiadostí pre kultúrne podujatia a projekty -  Open Call.  Cieľom je pokračovať  v efektívnom a transparentnom výbere žiadateľov o podporu a spoluprácu. Prioritou BKIS naďalej zostáva podpora občianskych aktivít a komunít v Bratislave, vytvorenie lepších podmienok pre zvýšenie dostupnosti kultúry v meste a decentralizácia a rozvoj verejných priestranstiev.

 

Open Call

„Open Call - Podpora a spolupráca“ spúšťame 1. februára a veríme, že vďaka otvoreniu tejto výzvy podnietime rozvoj kultúrneho a komunitného života v meste,“ hovorí Katarína Hulíková, riaditeľka BKIS. Mestská organizácia ponúka technickú a propagačnú podporu, mobiliár, ale aj priestory, ktoré má organizácia v správe. Žiadosti budú vyhodnocované odbornou komisiou na základe vopred definovaných kritérií. Snahou BKIS bude podporiť maximálny počet prijatých žiadostí s ohľadom na interné kapacity organizácie. Ostatné typy Open Call dotazníkov budú spustené od 1. marca.

 

Typy dotazníkov

Systém ponúka viaceré formy kooperácie s BKIS. Žiadateľ si podľa toho vyberie typ dotazníka zodpovedajúci jeho potrebám.

„Open Call - Podpora a spolupráca“ je určený pre kultúrne podujatia, v ktorých je žiadateľ organizátorom a dramaturgom zároveň. Ide  o hotové projekty, kde BKIS vstupuje ako partner alebo podporovateľ podujatia a do jeho dramaturgie nevstupuje. Open Call - Podpora a spolupráca je spustený od 1. 2. 2022.

„Open Call - Ponuka programu“ je určený pre podujatia, ktoré organizuje BKIS v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava. Cez tento dotazník môže žiadateľ ponúknuť umelecký program do dramaturgie niektorého celomestského festivalu ako napr. Bratislavské mestské dni, Kultúrne leto, Bratislavské Vianoce. Open Call - Ponuka programu bude spustený od 1. 3. 2022.

„Open Call - Pre mesto“ je určený pre podujatia organizované mestskými časťami, mestskými inštitúciami, prípadne inými rozpočtovými organizáciami na pôde mesta Bratislava. Žiadateľ, mestská inštitúcia, je organizátorom i dramaturgom zároveň. Open Call – Pre mesto bude spustený od 1. 3. 2022.

 

Vyhodnocovanie žiadostí

Žiadosti prijaté v rámci výzvy „Open Call - Podpora a spolupráca“ bude vyhodnocovať komisia zložená z odborníkov z kultúrnej obce podľa zverejneného časového harmonogramu. Budú ju tvoriť 5 členovia - zástupcovia vedenia BKIS, zástupca hlavného mesta SR Bratislava a zástupca odbornej verejnosti. Komisia bude zasadať vždy v mesiacoch marec, júl a november. Harmonogram má vymedziť najkratší možný časový rámec medzi zaslaním žiadosti a realizáciou podujatia. Žiadosti budú bodované podľa hodnotiacich kritérií, medzi ktoré patrí napr. jasný realizačný plán, kvalita podujatia, reputácia žiadateľa a iné.

Ďalšie typy Open Call budú vyhodnocované komisiou zostavenou zo zástupcov BKIS a hlavného mesta.

 

Podrobné informácie o systéme podpory a spolupráce, o kritériách vyhodnocovania a ponukových listov na  www.opencall.sk.


Komentáre