Údržba zelene

Starostlivosť a údržba o zeleň je na území hlavného mesta Bratislavy zabezpečovaná prostredníctvom týchto útvarov a organizácií:

• Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene - zabezpečuje údržbu a starostlivosť o verejnú zeleň, vrátane chráneného areálu Horský park.
• Oddelenie správy komunikácií má v správe cestnú zeleň pri miestnych komunikáciách I. a II. triedy a prieťahoch štátnych ciest I. až III. triedy na území Bratislavy. Ide o hlavné komunikácie, zaťažené okrem osobnej dopravy aj nákladnou a mestskou hromadnou dopravou
• Mestské časti sa starajú o plochy verejnej zelene, ktoré im boli zverené a o cestnú zeleň pri komunikáciách III. a IV. Triedy v zmysle Štatútu hl. meta.
• Mestské lesy majú v správe Bratislavský lesopark
• GIB má v správe zeleň okolo pamätníkov a fontán mestská organizácia
• MARIANUM má v gescií komplexnú starostlivosť o cintoríny
• STaRZ má na starosti zeleň pri športoviskách a ihriskách
• Dopravný podnik mesta Bratislavy zabezpečuje starostlivosť o zeleň nachádzajúcu sa na pozemkoch DPB a. s. a ich dopravných trás.
• Ďalšie mestské podniky, alebo podniky v ktorých má Hlavného mesta SR Bratislava majetkovú spoluúčasť (ZOO, OLO a. s., BVS a.s., a pod.) sa starajú o plochy zelene, ktoré sa vyskytujú v ich areáloch, nad ich líniovými stavbami, alebo na ochranných a prevádzkových priestoroch.
• Pri školách a školských zariadeniach zabezpečujú údržbu zelene jednotlivé školy alebo ich zriaďovatelia.
• Doprovodná zeleň vodných tokov a vodných plôch je v starostlivosti správcu vodného toku.
• Národná diaľničná spoločnosť má v správe zeleň priľahlých priestorov prislúchajúcich k diaľniciam nachádzajúcich sa na území mesta Bratislavy
• Štátny podnik Železnice SR má v správe zeleň v prevádzkových a ochranných pásmach železničnej dopravy.
• Ďalšiu zeleň spravujú štátne inštitúcie, súkromné spoločnosti, spolky a združenia, cirkevné spoločenstvá a fyzické osoby.

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa na výrub dreviny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. (Orgánom ochrany prírody v prípade mesta Bratislavy je príslušná mestská časť), okrem výrubu v zmysle osobitných predpisov. (napr. zákon o lesoch, vodný zákon, zákon o energetike...). Rozhodnutie na výrub dreviny sa môže vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka (napr. zlý zdravotný stav dreviny, nevhodné hygienické podmienky v bytových priestoroch, narušenie stability stavby koreňovým systémom a pod.) a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom sa drevina nachádza.

V roku 2018 bolo schválené nové Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 z 07. 09. 2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.